Styrning av förskolan

Förskolorna kan se olika ut, ha olika inriktning och olika arbetssätt. Men det finns också lagar, regelverk och riktlinjer som alla förskolor i Sverige ska rätta sig efter och som ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor.

Skollagen

Skollagen beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. Skollagen beskriver även kommunens ansvar.

Allmänna råd

Som en komplettering till läroplanen har Skolverket också beslutat om ett antal allmänna råd för förskolan. De allmänna råden rör prioriterade områden som Skolverket identifierat som viktiga att ge stöd och vägledning i. Syftet är att de ska göra det enklare och tydligare för förskolorna hur man i vardagen arbetar med det som läroplanen lyfter upp och når de mål som finns.

Läroplanen

Förskolans läroplan är beslutad av regeringen och ska följas av alla förskolor, både fristående och kommunala. Genom läroplanen får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan.

Läs mer