$left
$middle

Avfallshantering vid renovering och rivning

Byggarbete, renovering och rivning ger flera olika typer av avfall. Det är viktigt att sortera ut avfallet och det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att se till att det görs på rätt sätt. Om du ska använda avfall för anläggningsändamål måste du också skicka in en anmälan till Malmö stad eller länsstyrelsen.

Använda avfall för anläggning

Du ska göra en anmälan för att använda avfall, så som schaktmassor, om du exempelvis ska anlägga en bullervall inom ett byggnadsområde.

Återvinning av avfall innebär att du använder avfallet så att det ersätter traditionellt anläggningsmaterial och att det finns ett tydligt syfte med anläggningen. Om du exempelvis inte har tillgång till schaktmassor utförs anläggningen ändå, men med annat material. Att bara fylla ut ett område utan något tydligt syfte betraktas inte som återvinning, utan tolkas i stället som deponering. I sådana fall måste du ansöka om tillstånd för deponi hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen – om att deponera avfall

Hur vet jag om jag behöver anmäla?

Det som avgör om det krävs en anmälan är hur riskerna ser ut för att en förorening på platsen för anläggningen ska uppkomma. Är det en väldigt stor volym avfall som ska användas blir det därmed också större risk för förorening.

Är det mer än en ringa risk med återvinningen krävs tillstånd från länsstyrelsen

Inventering och rivningplan

Om du exempelvis ska renovera eller riva en byggnad ska du alltid göra en inventering över avfallet. Inventeringen ligger sedan till grund för en eventuell rivningsplan och annan dokumentation av hur avfallet ska hanteras och klassas. För att farligt avfall sedan ska kunna tas omhand på bästa sätt måste det sorteras ut på plats.

Utsortering måste enligt miljöbalken göras av:

 • farligt avfall
 • elavfall.

Avfallet kan dock vara miljöskadligt utan att klassas som farligt, därför måste man alltid göra en bedömning av lämplig behandlingsmetod.

För verksamheter och fastighetsägare som ska renovera eller riva finns här en fördjupad hjälp genom en sorteringsguide där koderna finns med för korrekt redovisning till miljöförvaltningen.

Sorteringsguider

Läs mer om avfallshantering indelat på respektive område och ämne där koderna som ska användas till redovisning finns med.
Du kan också se vart avfallet ska genom Sysavs sorteringsguide.

Smittoämnen i byggnader

Det är ofta nödvändigt med en så kallad historisk inventering för att identifiera eventuell smittorisk i anläggningar som ska rivas där man befarar att det kan finnas smittoämnen. Som exempel kan det förekomma resistenta TBC-bakterier i sjukhus, laboratorier och liknande inrättningar.

När en rivning ska göras ska du utgå från gällande lagstiftning om avfallshantering, och i vissa fall hantera avfallet som farligt avfall utifrån försiktighetsprincipen vid osäker bedömning. Du kan också rådfråga miljöförvaltningen.

Om du ska riva en byggnad kan det även vara bra att sanera fågelträck för att undvika smittoämnen, även om fågelträck normalt sett inte räknas som farligt avfall.

Avfallshantering för olika material

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv