Vad är viktigast för oss

Vårt uppdrag är att erbjuda bästa möjliga hälsa, vård och omsorg åt äldre och sjuka Malmöbor. Det är en utmaning som vi tar oss an med både ödmjukhet, engagemang och framtidstro.

Två kvinnor på promenad, en i rullstol.

Vi har en devis som säger att varje dag är viktigast. Med det menar vi att vi ska göra positiv skillnad i varje möte och varje omsorgs- eller vårdsituation. Det är vårt löfte till Malmös äldre.

Kvalitetssäkring av våra verksamheter

Vid sidan om det vardagliga hälso-, vård- och omsorgsarbetet arbetar vi varje dag med att kvalitetssäkra och utveckla våra verksamheter. Här är några exempel för dig som vill fördjupa dig:

 • Grunden i allt vi gör är att se till att vi har en hög patientsäkerhet. Detta gör vi utifrån en rad olika författningar, föreskrifter, processer och rutiner. Vi har en egen avvikelsehantering för att upptäcka och åtgärda fel.
 • För att vården och hemgången ska bli så bra som möjligt, samarbetar vi med både sjukhus och vårdcentraler.
 • Vårt bemötande ska inge en känsla av trygghet, delaktighet och förtroende för våra medarbetare.
 • För att förbättra arbetsmiljön och öka känslan av trygghet hos dem som behöver vårt stöd höjer vi andelen heltidsanställda.
 • Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra kvaliteten inom alla våra verksamheter och insatser. Vi tittar på vad andra kommuner gör och fångar upp idéer genom utbildningar, seminarier och konferenser. Vårt utvecklingsarbete bedrivs i nära samarbete med hälso- och sjukvården, högskolor och universitet och frivilligorganisationer.
 • Vi följer den tekniska utvecklingen och spanar efter smart hälso- och välfärdsteknik som underlättar och skapar trygghet i hem och på vårdboenden. Vi bjuder in innovatörer för att utveckla produkter och tjänster i samarbete med våra verksamheter.
 • För att öka livskvaliteten hos alla som är äldre och/eller sjuka, arbetar vi hälsofrämjande. En viktig del i detta är våra mötesplatser och aktiviteter. I hemmen erbjuder vi ”fixartjänster” och åtgärder som förebygger fallolyckor.
 • För att alla ska få en likvärdig vård jobbar vi bland annat utifrån en plan för mänskliga rättigheter som genomsyrar alla våra verksamheter.

Våra prioriterade områden

Förstås är inte allting guld och gröna skogar hos oss. Samhällets utmaningar är också våra utmaningar. Därtill har vi högt uppsatta mål att alltid kunna leverera med högsta kvalitet i alla våra verksamheter. För att möta alla våra utmaningar arbetar vi gemensamt och fokuserat med prioriterade frågor, vilka för närvarande är:

 • Kvalitet i verksamhet
 • Förebyggande insatser
 • Kompetensförsörjning
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Digitalisering och välfärdsteknik

Låter det spännande?

Välkommen med din ansökan.

sv