$left
$middle

Södervärn/Dalaplan

Nu planerar vi för en upprustning av Södervärn och Dalaplan. De i dag trafiktäta platserna ska ersättas med säkrare övergångställen och cykelbanor. Stadsmiljön ska dessutom bli grönare och mer trivsam att vistas i.

Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras att genomföras i etapper mellan 2025 till 2028.

Södervärn och Dalaplan är två centrala noder för resande i Malmö. Nu finns planer för att göra de båda platserna mer trafiksäkra, trygga, gröna och attraktiva. Satsningen kommer göra det enklare och smidigare att resa hit och vidare. Det kommer dessutom bli mer trivsamt att vistas här.

Planerna för Södervärn

Södervärn ska få en ny terminal för regionbussar, nya väderskydd, fler cykelparkeringar och mer grönska. Runt bussterminalen och utmed Spårvägsgatan planteras därför fler träd.

Även Ahlmansgatan får fler gröna inslag och görs om till gågata. Cykelbanan som i dag korsar Södervärn kommer att flyttas till ena sidan för att öka säkerheten för både fotgängare och cyklister och minska risken för olyckor. Möjligheten att ha en uppvärmd vänthall på Södervärn ska utredas.

Visionsbild: Ramboll

Dalaplans gångtunnel ersätts

Dalaplan är en av Malmös mest trafikerade platser. För att öka trivseln och tryggheten ska torget bli en park. Genom att ta bort ett körfält blir ytan dessutom större. Gångtunneln under Dalaplan som i dag upplevs som otrygg ska tas bort och ersättas med ett övergångsställe ovan jord.

Södra Förstadsgatan som binder ihop Södervärn med Dalaplan ska också rustas upp. Den breddas för att ge plats åt fler uteserveringar, bredare cykelbana och grönska.

Visionsbild: Ramboll

Om du har frågor

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv