$left
$middle

Om fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen är kommunens centrala förvaltning för fritidsfrågor, och arbetar för att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Ansvarig politisk nämnd är fritidsnämnden.

Malmö ska vara en attraktiv fritidsstad med ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter.

För att uppnå det driver fritidsförvaltningen ett antal idrotts- och fritidsanläggningar, till exempel Stadion, Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter. Avdelningen för öppen fritidsverksamhet driver dessutom ett 20-tal fritidsgårdar och mötesplatser.

Förvaltningen följer den fritidspolitiska forskningen och utvecklingen, medverkar vid utrednings- och utvärderingsarbete, initierar utvecklings- och utbildningsprogram, medverkar i folkhälsoarbetet samt utreder anläggningsbehov och utformar lokalprogram.
 
Den största delen av fritidsverksamheten svarar föreningslivet för, och fritidsförvaltningen beviljar föreningsbidrag och följer kontinuerligt upp hur väl bidragsbestämmelserna stämmer överens med samhällsutvecklingen. Förvaltningen förvaltar också idrottsaktivitetslokaler, samt utbildar och stödjer föreningarna. Förvaltningen arbetar även med planering och genomförande av större idrotts- och fritidsarrangemang, och ansvarar för information om och marknadsföring av fritidsverksamheten i Malmö.

Kontakta oss

 • Fritidsförvaltningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Fritidsförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
sv