$left
$middle

Stadsfastigheter

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid.

Stadsfastigheter ansvarar också för att stödja Malmö stads omställning till förnybar energianvändning genom förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi.

Stadsfastigheter förvaltar cirka 1,8 miljoner kvadratmeter byggnad och 4,9 miljoner kvadratmeter markyta.

Läs mer