$left
$middle

Kost, nutrition och måltider inom vård och omsorg

Måltider är en del av allas vardag och speglar vår identitet, skapar sociala sammanhang och ökar livskvaliteten. Det är därför en viktig och grundläggande del av vård och omsorg.

Kostenheten inrättades under 2018 i Malmö stad. Syftet var att samla kompetensen inom kost och skapa en samordnande roll och funktion inom vård och omsorg för att kunna erbjuda likvärdig service och kvalitet till samtliga instanser. Inom enheten arbetar bland annat personal inom storkök och restaurang, men även centralt placerade dietister samt måltidsombud ute i verksamheterna.

Kostenheten ansvarar för planering och tillagning av merparten av middags- (lunch) och kvällsmaten på äldreboenden, korttidsboenden och växelvård. Enheten ansvarar också för matserveringen på mötesplatsernas restauranger. I huvudsak serveras traditionell husmanskost men det hämtas även inspiration från andra matkulturer. Maten lagas i tillagningskök eller avdelningskök på äldreboenden samt i storkök.

Kvalitetskrav för kost och nutrition

Arbetet kring mat och näring är en integrerad del av vård och omsorg och ska präglas av ett kvalitetstänkande på alla nivåer. Kostenheten strävar därför efter att uppfylla Livsmedelsverket rekommendationer om bra mat inom vård och omsorg.

Dietister

Malmö stads dietister arbetar centralt inom vård och omsorg med kost, nutrition och måltider inom kommunens äldreomsorg och LSS-verksamhet. Deras uppdrag är att verka för en hög och jämlik kvalitet på måltidsverksamheten. Arbetet sker utifrån behovskartläggningar inom kost- och nutritionsområdet. Huvudmålsättningen är att arbeta förebyggande för att främja patientsäkerheten, genom att motverka undernäring och ohälsa/övervikt och samtidigt verka för mat- och måltidsglädje.

Arbetet kretsar i huvudsak kring förbättringsarbete och kompetensutveckling inom nutrition, mat, måltider, hälsa och livskvalitet. Det kan bland annat innebära att:

  • Utbilda och vara konsultativa till sjuksköterskor och i viss mån övrig personal
  • Utveckla material och rutiner
  • Implementera metoder och verktyg inom mat och måltider
  • Agera verksamhetsstöd inom mat, näring och måltidssituation

Bland personalen på alla särskilda boenden, korttidsenheter, växelvård och hemtjänstgrupper ska det finnas utbildade måltidsombud. Dietistverksamheten ansvarar för måltidsombudens grundutbildning.

Måltidsombud

Bland personalen på alla särskilda boenden, korttidsenheter, växelvård och hemtjänstgrupper ska det finnas utbildade måltidsombud. Dietistverksamheten ansvarar för måltidsombudens grundutbildning. Ombuden ska verka för en kostverksamhet med god kvalitet på sin respektive arbetsplats.

Måltidsombuden har bland annat som uppdrag att:

  • tillsammans med arbetsledare ansvara för måltidsverksamheten
  • tillsammans med medarbetarna verka för att kravspecifikationen gällande den kost som serveras efterföljs
  • stimulera medarbetarnas intresse samt vara ett stöd till kollegor i frågor om kost
  • delta vid planering av matsedlar
  • delta i kvalitetsuppföljning och fortbildning kring kost

Måltider på särskilda boenden (äldreboenden), korttidsboenden och växelvård

En näringsberäknad grundmatsedel planeras av måltidsutvecklare i samarbete med kockar och dietist för middag (lunch) och kvällsmat på särskilda boenden, korttidsboenden och i växelvården. För frukost, mellanmål och sent kvällsmål ansvarar vårdpersonalen på respektive enhet. Grundmatsedeln följer de nordiska näringsrekommendationerna för personer över 65 år. Måltiderna som serveras inom äldreomsorgen ska även grundas på Livsmedelsverkets råd för bra måltider inom äldreomsorgen.

Grundmatsedeln är utgångspunkten för Kostenhetens kök men rätterna kan varieras utifrån önskemål från brukare och förslag från måltidsråd/brukarråd.

Kostenhetens kök eftersträvar att följa Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat, med särskilt fokus på att minska matsvinnet från kök och servering, följa livsmedelsavtalet samt att öka andelen ekologiska inköp. Till grundmatsedeln finns en inköpslista med avtalade och priskonkurrensutsatta produkter som ska följas vid beställning av livsmedel.

Måltidsservice

Den som har beviljats insatsen måltidsservice väljer själv var maten ska
inhandlas. Kostenheten kan erbjuda varma matlådor genom hemtjänsten.

Kontakta oss

sv