Kost, nutrition och måltider inom vård och omsorg

Måltider är en del av allas vardag och speglar vår identitet, skapar sociala sammanhang och ökar livskvaliteten. Det är således en viktig och grundläggande del av vård och omsorg.

Kostenheten inrättades under 2018 i Malmö stad. Syftet var att samla kompetensen inom kost som fanns spridd ute i verksamheten samt att skapa en samordnande roll och funktion. Detta för att öka möjligheten att erbjuda likvärdig service och kvalitet till samtliga instanser. Kostenheten består bland annat av personal inom storkök och restaurang, men även centralt placerade dietister samt kostombud ute i verksamheterna.

Kvalitetskrav för kost och nutrition

Arbetet kring mat och näring är en integrerad del av vård och omsorg och ska präglas av ett kvalitetstänkande på alla nivåer. I mars 2007 beslutade Kommunstyrelsen om en kvalitetsplan för kost och nutrition i Malmö stad.

Bra mat inom vård och omsorg (pdf, 487.7 kB)

Dietister

Malmö stads dietister arbetar centralt inom vård och omsorg med kost, nutrition och måltider inom kommunens äldreomsorg och LSS-verksamhet. Deras uppdrag är att verka för en hög och jämlik kvalitet på måltidsverksamheten. Arbetet sker utifrån behovskartläggningar inom kost- och nutritionsområdet. Huvudmålsättningen är att arbeta förebyggande för att främja patientsäkerheten, genom att motverka undernäring och ohälsa/övervikt samt att verka för mat- och måltidsglädje.

Arbetet kretsar i huvudsak kring förbättringsarbete och kompetensutveckling inom nutrition, mat, måltider, hälsa och livskvalitet. Det kan bland annat innebära att:

  • Utbilda och vara konsultativa till sjuksköterskor och i viss mån övrig personal
  • Utveckla material och rutiner
  • Implementera metoder och verktyg inom mat och måltider
  • Agera verksamhetsstöd inom mat, näring och måltidssituation

Måltidsombud

Bland personalen på särskilt boende (äldreboenden), korttidsboenden, dagverksamheter och hemtjänst finns kostombud, som ska verka för en kostverksamhet med god kvalitet på sin respektive arbetsplats. Måltidsombuden har bland annat som uppdrag att:

  • tillsammans med arbetsledare ansvara för måltidsverksamheten
  • tillsammans med medarbetarna verka för att kravspecifikationen gällande den kost som serveras efterföljs
  • stimulera medarbetarnas intresse samt vara ett stöd till kollegor i frågor om kost
  • delta vid planering av matsedlar
  • delta i kvalitetsuppföljning och fortbildning kring kost

Senast ändrad: 2020-09-01 14:25