Stadsutvecklingsavdelningen

Vi planerar och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.

Avdelningschef

Avdelningschef är Håkan Thulin.

Enheter

Exploateringsenhet 1

Vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark.
Vi planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Vi marknadsför stadens etablerings-möjligheter för verksamheter samt ger service i näringslivs-och etableringsfrågor.

Exploateringsenhet 2

Vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark.
Vi planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden.

Exploateringsenhet 3

Vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark.
Vi planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden.

Exploateringsenhet 4

Vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark.
Vi planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden samt nybyggnation av större konstruktions-och anläggningsprojekt.

Stadsmiljöenheten

Vi planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om gator, parker, torg och grönytor i den befintliga staden, utifrån ett helhetsperspektiv på stadsmiljön och med utgångspunkt från nyttan för malmöborna.

Mobilitetsenheten
- Trafikplaneringssektionen

Vi ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Vi planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.

Enheten för verksamhetsstöd

Vi arbetar med avdelningsgemensam verksamhetsplanering, uppföljning, övergripande utredningar, projekt-stöd och koordinering. Hanterar markmiljöfrågor och plan-och bygglovsremisser för hela förvaltningen. Ansvarar för den interna projekteringsverksamheten.

Senast ändrad: 2020-05-15 08:33