Publicerad 19 september 2019

19 september 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Planering efter sjukhusvistelse

Om du efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg görs en vårdplanering. Målet är att planera de insatser som du kommer få efter att du kommit hem.

När din läkare bedömt att du inte längre behöver specialistvård eller behandling som kräver sjukhusvård är du klar för utskrivning. Om du vid det tillfället har fortsatt behov av vård och omsorg så utförs en vårdplanering där du själv, eventuella närstående, sjukhuspersonal, kommunens biståndshandläggare och andra som kan tänkas vara berörda deltar. Ibland sker planeringen endast per telefon.

Ansvarsfördelning efter vårdplaneringen

Vid en utskrivning är det många aktörer involverade, både från sjukhuset, kommunen och primärvården:

Det är biståndshandläggaren från kommunen som utreder och fattar beslut om vilket stöd du ska få, exempelvis insatser som hemtjänst eller trygghetslarm. Om ditt hjälp av insatser är omfattande kan biståndshandläggaren även föreslå att du flyttar till ett äldreboende, alternativt till ett korttidsboende som en tillfällig lösning. En ansökan om insatser kan göras i samband med eller efter planeringen.

Sjukhuspersonalens roll är att beskriva dina vårdbehov och därigenom ge underlag till biståndshandläggarens bedömning.

Om du behöver fortsatta sjukvårdande insatser som exempelvis omläggning/behandling och medicinering utför distriktssköterskan detta. Det medicinska ansvaret har din läkare på vårdcentralen.

Ditt behov av rehabilitering och tekniska hjälpmedel eller om din bostad behöver anpassas utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast.