Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö är ett styrdokument för att skapa bättre förutsättningar för den fysiska planeringen att kunna tillgodose Malmöbornas behov av samhällsservice i en tätare stad.

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö är ett följduppdrag till Översiktsplan för Malmö och dess prioriterade inriktning om en nära, tät, grön och funktionsblandad stad.

I den täta staden är varje yta dyrbar och måste nyttjas på ett effektivt sätt. Malmö stad måste fortsatt kunna planera samhällsservice som förskolor, grundskolor och fritidsanläggningar av en hög kvalitet i en verklighet där de fysiska ytorna ibland är begränsade.  En serviceplanering anpassad för en tätare stad innebär därmed en ökad inriktning mot samutnyttjande, tredimensionella lösningar och flexibel användning.

Plan för samhällsservicens markbehov fokuserar löpande på ett 5-10-årsperspektiv framåt och på att förbättra den fysiska planeringens framförhållning och beredskap i serviceplaneringen. Planens huvudsakliga fokus är att optimera planeringen av samhällsservice utifrån Malmö stads befintliga organisation.

Planen fokuserar särskilt på de serviceslag som är mer ytkrävande och utmanande att planera i den täta staden: förskola, grundskola och anläggningar för fysisk aktivitet. Även andra serviceslag som gymnasieskolor, LSS, äldrevård och kultur behandlas dock.

Senast ändrad: 2018-11-02 17:24