VA-utbyggnadsplan för Malmö

Den 31 mars 2016 antog kommunfullmäktige en VA-utbyggnadsplan för Malmö. Planen beskriver hur utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp ska ske utanför det som för närvaran­de utgör verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Planen visar vilka platser som är prioriterade och ungefär när i tiden byggstart är planerad.

Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Malmö stad och  VA SYD har tillsammans utrett var utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom kommunen ska ske.

För de områden där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, kommer detta nu att ske succesivt under en femårsperiod. De platser som planen omfattar är belägna på landsbygden där nuvarande VA-försörjning vanligtvis sker genom enskilda lösningar per fastighet.

Planen omfattar däremot inte nyexploatering, det vill säga de områden där staden växer, som till exempel Hyllie eller Västra Hamnen.

VA-utbyggnadsplan (pdf, 5.2 MB)

Senast ändrad: 2016-05-16 11:01