Verksamhetsområden

Denna rapport beskriver utveckling och förändring av sysselsättningen i Malmö för tidsperioden 2007–2016, med särskilt fokus på stadens verksamhetsområden.

Bak­grunden till rapporten är Malmö Stads övergripande mål som handlar om att Mal­mös näringsliv skall kunna utvecklas långsiktigt för att skapa värden och ge inkom­ster och försörjning till Malmöborna samt att kunna tillgodose lokal- och markbe­hov för företag.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen kring den utveckling som skett i stadens verksamhetsområden och skapa ett underlag för fortsatt över­siktsplanering.

Utveckling och förändring av sysselsättning i Malmö och stadens verksamhetsområden 2007–2016 (pdf, 5 MB)

Senast ändrad: 2019-05-20 16:18