$left
$middle

Batterier och solceller

Solpaneler levererar typiskt ett överskott dagtid medan elbehovet är som störst andra tider på dygnet, ofta kvällstid. En batterilösning gör det möjligt att lagra solel över dygnet.

Genom att lagra solel över dygnet använder du en större andel av den solel som du själv producerar. Egenanvändningen ökar och mindre el behöver köpas. Detta sänker även återbetalningstiden för solcellsanläggningen. Det ökar även självförsörjningsgraden.

Det finns andra anledningar att installera batterier än att kombinera dem med solceller. Vissa använder exempelvis batterier för att köpa el när den är billig och sälja när den är dyr, eller för att sänka eleffekttoppar.

Att sänka eleffekttoppar kan ge en ekonomisk besparing och skapar även en samhällsnytta. Genom att använda batteriet när elförbrukningen är som högst kan effekttoppar sänkas vilket minskar belastningen på elnätet. För vissa kan kapning av effekttoppar även göra att huvudsäkringen, och därmed kostnaden för säkringsabonnemanget, kan sänkas. Detta gäller framför allt företag som har stora punktvisa effektlaster. I vissa fall som rör stora batterier kan företag även få ersättning från Svenska Kraftnät för att erbjuda flexibilitet till elnätet.

Praktiskt om kombinationen solceller och batterier

Batterier kan kopplas både till nya och befintliga solceller. Vid nyinstallation av solceller kan du välja en hybridväxelriktare och koppla batterierna via denna, alternativt förbereda för framtida batterikoppling. Traditionella växelriktare stödjer inte batterikoppling. Har du redan solceller och en traditionell växelriktare, kan du istället koppla batterierna som ett separat system. Läs mer om hur batterier fungerar och vad du ska tänka på gällande bland annat elsäkerhet och installation på Energimyndighetens hemsida.

Dimensioneringen av solceller och batterilösningen påverkar lönsamheten. Är egenanvändningen av solcellerna hög sedan tidigare finns det mindre el att lagra. Batterierna behöver hinna laddas upp av ett solelsöverskott. Notera att en batterilösning för att bli helt självförsörjande blir dyr och generellt inte lönsam i dagsläget.

De flesta lagringslösningar på marknaden innehåller utöver batteri ett styrsystem som styr batteriets laddning och urladdning.

Ekonomi

Lönsamheten för batterier påverkas av skillnaden mellan ersättningen för såld el till nätet och kostnaden för att köpa el, liksom kostnaden för batterilösningen. Hittills har lönsamheten för en batterilösning ofta varit begränsad och för många kommer installation av solceller vara tillräckligt. Lönsamheten framöver kommer huvudsakligen att påverkas av prisutvecklingen på el och batterier. I vissa fall kan även system för att bidra med elnätsnytta skapa lönsamhet.

Privatpersoner som investerar i system för nätanslutna solceller, lagring av egenproducerad el eller laddningspunkter för elfordon har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Takbeloppet är 50 000 kronor per person och år. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.I dagsläget finns inget riktat stöd för energilager för företag eller föreningar.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv