$left
$middle

Solenergianläggningens utformning

Du bör anpassa en synlig anläggning efter byggnadens form och utseende. Om anläggningen ska sitta på en byggnad som är synlig för förbipasserande är det viktigt att anläggningen utformas på ett sätt som inte förvanskar byggnaden och påverkar stadsbilden negativt. 

Du kan minska risken för att anläggningen förvanskar byggnaden genom att använda enhetliga färgval och diskreta infästningar.

Här har paneler och infästningar anpassats genom att man valt en enhetlig färg på ram och panel samt att infästningarna har kapats där panelerna slutar. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad.

Anpassa gärna anläggningen efter takets ursprungliga utseende, till exempel genom att inte låta den täcka hela taket.

I det här exemplet tas det hänsyn till takets ursprungliga karaktär genom att det vackra tegelröda taket fortfarande får en framträdande roll. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad.

En synlig solenergianläggning kan ge en intressant karaktär åt en byggnad utan att stadsbilden påverkas negativt.

I det här fallet har delar av det befintliga taket täckts av enhetlig anläggning. Anläggningen tar på ett bra sätt hänsyn till den befintliga byggnaden och ger den ett intressant arkitektoniskt tillskott. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad.

Med exempelvis svarta solpaneler och svart ram kan du få en tunn helsvart skiva, som oftast fungerar bra ihop med byggnadens tak- eller fasadmaterial i övrigt. En mer brokig anläggning kan påverka din byggnads utseende på ett mindre önskvärt sätt.

Det har stor betydelse hur sammanhållen solpanelsytan är, var den placeras och hur panelerna monteras. Den bärande stommen bör synas så lite som möjligt. Om det finns risk för att dina grannar kan bli störda av bländning från anläggningen bör dina solpaneler vara antireflexbehandlade.

Om anläggningen ska sitta på en del av byggnaden som är synlig för förbipasserande är det viktigt att du tänker på att anläggningen utformas på ett sätt som inte förvanskar byggnaden och påverkar stadsbilden negativt.

Säkerhet

Det är viktigt att din anläggning monteras på rätt sätt. Det gäller bland annat el- och brandsäkerhet, och håltagning i tätskikt. Om det blir felaktigt gjort så kan det bli farligt, kostsamt och påverka din rätt till ersättning från försäkringsbolag.

Det finns krav på vem som får installera en solcellsanläggning och hur det ska göras. Både solenergianläggningen och tak kan i värsta fall bli strömförande. Det måste finnas tydlig skyltning av solenergianläggningen så att brandpersonal inte ska riskera att få ström genom kroppen och skadas vid en eventuell brandinsats.

Anpassning i särskilt värdefulla kulturmiljöer

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Det kan gälla din byggnad om den ligger inom ett sådant område eller om det finns ett varsamhetskrav i detaljplanen för ditt område.

Med Solkartan kan du ta reda på om din byggnad ligger inom ett sådant område. Om du är osäker på om din fastighet berörs av särskilda anpassningskrav, kontakta Malmö stads stadsarkitektavdelning.

För dessa anläggningar kommer du fortsatt att behöva ansöka om bygglov.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv