$left
$middle

Digitalt nyckelsystem - frågor och svar för fastighetsägare

Malmö stad använder sig av digitala lås - Phoniro Lock. Detta möjliggör att hemtjänstpersonal genom sin tjänstemobil utan fysiska nycklar, kan komma in till de personer som har vårdinsatser (brukare). Tekniken bakom Phoniro Lock är väl beprövad och används redan i ett 100-tal kommuner.

Digitala nycklar innebär en kvalitetsförhöjning både för dig som fastighetsägare, för brukare och för personal genom ökad säkerhet och spårbarhet.

Digitala nycklar - sammanfattning

  • Personalen kommer snabbt fram till brukaren eftersom de slipper hämta nyckel i hemtjänstlokalen. Det är speciellt viktigt vid larmsituationer.
  • Installationen innebär att antalet nycklar och taggar i omlopp till fastigheten minskar.
  • Endast behörig personal inom hemtjänst och hemsjukvård kan öppna med digital nyckel, och det fungerar enbart när personen står utanför entrédörren.
  • Den digitala nyckeln är unik för varje dörr. Öppning sker genom specifik tjänstemobil och informationen är krypterad.
  • Varje gång personal låser upp och låser dörren så loggas det i systemet vem som gör det och tidpunkt, vilket ger en trygghet och möjlighet att spåra vid behov.
  • Det är en säker nyckelhantering då både tjänstemobil och det digitala låset kan spärras i systemet för användning.
  • Montering och installation sker av yrkesprofessionell personal och som regel sker ingen åverkan på varken dörr eller karm.
  • Låset påverkar inte skalskyddet och försäkringar eller dörrens brandklassning.
  • Alla boende i fastigheten använder sina nycklar, nyckelbrickor eller kod som vanligt.

Mer om det digitala nyckelsystemet

Systemet innebär att portdörren till er fastighet, samt de dörrar där det bor brukare, kompletteras med en digital låsenhet. Dörren öppnas med en krypterad digital nyckel som skickas med hjälp av Bluetooth-teknik från personalens tjänstemobil.

I merparten av fallen görs ingen åverkan på dörr eller karm, se mer under Frågor och svar. Installation bekostas i sin helhet av Malmö stad och all montering sker av yrkesprofessionell personal.

Main Entrance (ME)

Som första val installeras en Main Entrance-enhet (ME) i portdörren. Enheten är nätansluten och kopplas om möjligt på det befintliga elslutblecket. Låset är inte synligt från utsidan. Om man inte kan montera låset tillsammans med elsutblecket kan det i vissa fall monteras tillsammans med dörrautomatik och ibland kan man behöva dra strömkablar och fästa en dosa i exempelvis taket. Om det inte finns möjlighet att tillgå el i porten väljer man oftast i första hand en annan typ av lås som inte drivs med ström utan med batterier, se nedan om Any Entrance (AE). Alternativt görs installation med fast matning och transformator. Installationen inklusive kabeldragning görs så diskret som möjligt.

Any entrance (AE)

En Any Entrance-enhet (AE) kan bli aktuell i de fall då det inte finns elslutbleck i porten. Vid montering av en AE-enhet ersätts befintligt vred med ett mekaniskt motordrivet vred. AE monteras på entrédörrens eller portens insida.

AE drivs med inbyggt batteri och påverkar inte dörren eller portens befintliga låsfunktioner. AE är förstärkt mot stöld och yttre åverkan samt brandtestad enligt IEC 62692.

Frågor och svar

Installation av digitala lås

Webbinarium med frågor och svar

Du som vill veta mer om projektet kan ta del av ett webbinarium med en presentation som gavs till fastighetsägare i det första installationsområdet.

Vid tekniska frågor kring montering

Certego
Telefon: 0771-14 65 90
E-post: order.malmo@certego.se

Kontaktuppgifter Malmö stad

E-post: digitalanycklar.hvof@malmo.se

Kontakta oss

sv