$left
$middle

Elevenkäter i kommunala grundskolan och grundsärskolan

Malmö stad genomför regelbundet enkäter där eleverna får uttrycka sina åsikter om sin skola och fritidshem. Enkäten genomförs i grundskolan i årskurs 3, 5, 7 och 9. I grundsärskolan genomförs enkäten i alla årskurser.

Frågorna i enkäterna

Grundskolan och grundsärskolan

I enkäterna får eleverna svara på frågor om bland annat

  • hur de uppfattar sitt skolarbete och arbetsklimatet i klassrummet
  • lärarnas förväntningar på dem
  • om skolarbetet är stimulerande
  • vilket inflytande de tycker sig ha över arbetet i skolan.

Fritidshemmet

Elever i årskurs 3 och 5 i grundskolan som också går i fritidshem får även svara på frågor om bland annat

  • hur de upplever relationerna med kompisar samt med de vuxna i fritidshemmen
  • hur de upplever miljön
  • om de kan påverka aktiviteterna i fritidshemmet.

Resultatet av elevenkäterna

Resultatet av elevenkäterna sammanställs i tre separata rapporter som ger en bild av hur eleverna upplever respektive verksamhet. Resultaten används i varje skolas löpande utvecklingsarbete.

Läs mer

sv