$left
$middle

Om elev har upprepad eller längre frånvaro

Enligt skollagen (7 kap. 22 §) ska fristående skolor och andra kommunala huvudmän anmäla till Malmö stad om en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller en skola i annan kommun ska skolan snarast meddela elevens hemkommun, i det här fallet Malmö stad. Enligt skollagen ska skolan också anmäla till hemkommunen när det har inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 19 a §.

När ska skolan anmäla upprepad eller längre frånvaro?

Det finns i lagstiftning och praxis ingen klar definition av vad upprepad eller längre frånvaro innebär. Skolan gör en individuell bedömning i varje enskilt fall när det är aktuellt att utreda en elevs frånvaro.

En frånvaroutredning ska göras oavsett om en elev har giltig eller ogiltig frånvaro. När en sådan utredning inleds ska anmälan till hemkommunen göras.

Beslut om vitesföreläggande vid frånvaro

Malmö stad kan fatta beslut om vitesföreläggande, vilket innebär en slags varning. Om vårdnadshavarna inte efterlever det som beskrivs i vitesföreläggandet så kan Malmö stad ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

Det är alltså Malmö stad och inte skolan som ansöker om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

Viktigt att skolan för dokumentation i ärendet

Vitesföreläggande fattas endast om det är tydligt att skolan har uttömt alla sina möjligheter att åstadkomma en lösning för att få eleven till skolan på frivillig väg.

Skolan har ett långtgående ansvar för att arbeta och vidta åtgärder med målet att få elever att komma till skolan. Därför behöver skolan kunna hänvisa till noggrann dokumentation i ärendet. Det måste vara tydligt att orsaken till att eleven inte fullgör sin skolplikt är att vårdnadshavaren brustit i att fullgöra sina skyldigheter att få eleven till skolan.

Läs fördjupad information om vad som krävs av skolan för att initiera ett ärende om vitesföreläggande. Pdf, 116.2 kB. (Pdf, 116.2 kB)

sv