$left
$middle

Om elev har upprepad eller längre frånvaro

Om en fristående grundskola i Malmö eller en kommunal skola i annan kommun inlett en utredning om elevs frånvaro ska skolan lämna uppgifter till Malmö stad.

Det finns i lagstiftning och praxis ingen klar definition av vad upprepad eller längre frånvaro innebär. Skolan gör en individuell bedömning i varje enskilt fall när det är aktuellt att utreda en elevs frånvaro.

En frånvaroutredning ska göras oavsett om en elev har giltig eller ogiltig frånvaro. När en sådan utredning inleds ska skolan lämna uppgift till Malmö stad.

Ansökan om stöd med samordning

Inom Malmö stad ansvarar grundskoleförvaltningen för att samordna insatser från olika aktörer om detta behövs för att eleven ska uppfylla sin skolplikt. Samordning består i huvudsak av förmedling av kontakter till andra myndigheter, organisationer eller andra som berörs. Till exempel socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och ungdomsmottagning.

Både fristående grundskolor och andra kommunala huvudmän kan ansöka om stöd med samordning från grundskoleförvaltningen via mejl till samordning.franvaro.grf@malmo.se.

Besvara följande frågor (observera att inga personuppgifter om eleven får anges):

 • Är frånvaroutredning gjord? När?
 • Har elev och vårdnadshavare varit delaktiga i utredningen?
 • Finns det etablerad kontakt i ärendet med någon av följande externa aktörer?
  • Habiliteringsmottagning barn och unga (HAB)
  • Barn- och ungdomspsykiatrimottagning (BUP)/Första linjen
  • Socialtjänst
  • Polis

Ange även kontaktperson på skolan samt kontaktuppgifter till denna.

Anmälan om vitesärende

Både fristående grundskolor i Malmö och andra kommunala huvudmän kan i arbetet med elevs frånvaro skicka in en anmälan om vitesärende gentemot vårdnadshavarna till grundskoleförvaltningen. Ni ska endast skicka in anmälan om ni bedömer att vårdnadshavarna inte uppfyller sina skyldigheter för att få eleven till skolan. Grundskoleförvaltningen fattar sedan beslut om vitesföreläggande.

Ett vitesföreläggande är en slags varning och om föreläggandet inte efterlevs kan grundskolenämndens arbetsutskott ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol. Det är alltså Malmö stad och inte skolan som ansöker om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol.

För att anmäla ett vitesärende till grundskoleförvaltningen ska ni skicka följande underlag till grundskoleförvaltningen:

 • Aktuell elevs personuppgifter.
 • Sammanställning av elevens frånvaro, giltig samt ogiltig.
 • Utredning av elevs frånvaro.
 • Ange även kontaktperson på skolan samt kontaktuppgifter till denna.

Uppge tydligt att ärendet handlar om ett vitesföreläggande och skicka med post till:

Grundskoleförvaltningen
Malmö stad
Registrator
205 80 Malmö

Av sekretesskäl tar Malmö stad inte emot anmälan via e-post. Observera att den information som ni lämnar in i dessa ärenden kommer att betraktas som allmänna handlingar. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut på begäran. Innan ett eventuellt utlämnande gör dock Malmö stad alltid en sekretessprövning enligt 23 kap. 1-2 §§ OSL.

Kontaktinformation

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Fax:  040-34 90 70
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
sv