$left
$middle

Samverkansforum för fristående grundskolor

I Malmö finns olika samverkansforum för regelbunden dialog mellan fristående och kommunala anordnare. Mötena ska bidra till utveckling av verksamheten.

Samverkan på tre nivåer

1. Samverkansmöte med alla fristående skolor

Mötet tar upp övergripande frågor och vänder sig till alla fristående skolor. Det äger rum en gång per läsår, vanligtvis i början av november.

Grundskoleförvaltningen skickar en kallelse till alla fristående skolor i augusti med e-post. Minnesanteckning skickas ut till alla fristående skolor med e-post.

2. Samverkansråd med representation

Mötet behandlar aktuella frågor som uppkommer under läsåret. Rådet består av sex representanter från de fristående skolorna och fyra från grundskoleförvaltningen. Grundskoledirektör Anders Malmquist är ordförande.

Mötet äger rum två gånger per läsår, vanligtvis i början av varje termin. Grundskoleförvaltningen är sammankallande och minnesanteckningar skickas till de fristående skolor som deltagit. Vid det årliga samverkansmötet ges en muntlig rapport från årets två samverkansråd.

3. Lokala samverkansmöten i varje utbildningsområde

Respektive möte tar upp frågor där det uppstår gränsytor mellan fristående och kommunala skolor inom utbildningsområdet, exempelvis utbyggnadsplaner, nya årskurser i området eller lokalfrågor. Deltagare är de aktuella friskolorna som befinner sig inom respektive utbildningsområde.

Mötet äger rum en gång per läsår under vårterminen. Kallelse sker via utbildningschef. Var och en ansvarar för sin dokumentation.