$left
$middle

Egenkontroll för skola, förskola och fritidshem

De flesta pedagogiska verksamheter är skyldiga att ha en god egenkontroll för att förebygga och motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Egenkontrollen hjälper er att kontrollera verksamheten och tidigt upptäcka brister innan människor eller miljö riskerar att ta skada.

Det är du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till att lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll. Egenkontrollen ska vara anpassad efter er verksamhet och ska uppdateras regelbundet.

I en skolmiljö kan egenkontroll handla om att

Skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga

Skolor, förskolor och fritidshem har anmälningsplikt för miljö- och hälsoskyddstillsyn och de har ett ansvar att systematiskt undersöka och bedöma risker inom sina verksamheter.

Mer om anmälningsplikt för skolor, förskolor och fritidshem

Resultat av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas. Av dokumentationen ska det bland annat tydligt beskrivas hur det organisatoriska ansvaret är fördelat när det gäller egenkontrollen och dokumentationen ska även innehålla en kemikalieförteckning. Det är också viktigt att egenkontrollen är känd av all personal..

Egenkontroll för pedagogiska verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga, till exempel pedagogisk omsorg och vuxenutbildningar, omfattas också av miljöbalkens krav på egenkontroll.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv