$left
$middle

Överklaga ett kommunalt beslut

Varje medborgare i Malmö har rätt att överklaga kommunala beslut – det vill säga beslut som fattats av exempelvis kommunfullmäktige eller kommunens nämnder.

Om du vill överklaga ett beslut skickar du en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten som sen gör en laglighetsprövning för att se om kommunens beslut överensstämmer med lagen eller inte. Vissa kommunala beslut överklagar du på annat sätt, exempelvis beslut som rör bistånd och bygglov.

Överklaga beslut till förvaltningsrätten

Du överklagar ett kommunalt beslut i skriftlig form och överklagandet ska innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • vilka skäl du stöder ditt överklagande på.

Överklagandet ska lämnas eller skickas in till:

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

För att förvaltningsrätten ska pröva beslutet du överklagat krävs det att överklagandet har kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på Malmö stads anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Överklaga beslut till andra instanser

Vänd dig till den instans som har beslutat i ärendet för att få information om var du kan överklaga. På ett beslut som är möjligt att överklaga står det till vilken instans du kan överklaga.

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss

sv