$left
$middle

Överklaga beslut om bistånd

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Du kan överklaga avslagsbeslut enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

I biståndsbeslutet finns information om hur du överklagar, uppgifter om vem som handlagt ditt ärende och datum för beslutet. Handläggaren som fattar beslut om bistånd ska informera dig om hur överklagan går till och du kan alltid be hen om hjälp om du inte själv klarar att göra en överklagan.

Du kan överklaga om

 • du inte får något bistånd alls
 • du får mindre bistånd än du ansökt om
 • du får annat bistånd än du ansökt om
 • kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd till dig.

Så här överklagar du

Lämna in ett skriftligt överklagande till den handläggare som fattat beslutet senast tre veckor efter du tagit emot ditt biståndsbeslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

I överklagan skriver du

 • ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer
 • vem som fattat beslutet
 • datum för beslut
 • varför du anser att beslutet är fel
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • din personliga underskrift (överklagan är inte giltig om någon annan undertecknar).

Vad händer sedan?

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet enligt 36 § eller 37 § Förvaltningslagen. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt skickar kommunen vidare din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut.

Inte nöjd med förvaltningsrättens dom?

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom kan du gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Kontakta oss

 • Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

 • Funktionsstödsförvaltningen

sv