Faderskap och föräldraskap

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet utredas vid barnets födelse. Detta är socialnämnden skyldig att göra enligt lag. Sedan faderskapet blivit fastställt anmäls detta sedan till Skatteverket. Socialnämnden är enligt lag även skyldiga att se till att utreda barn vars föräldrar är samkönade. Detta gäller både gifta och ogifta samkönade par.

Våra webbformulär är för närvarande stängda, men ni är välkomna att kontakta oss för tidsbokning på telefon 040-34 52 41.

Telefontider: Måndag, torsdag och fredag 10.00–11.15, tisdag 13.00–14.30, onsdagar stängt.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kan ni själva kan gå in och registrera fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Om detta inte görs kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan faderskapet är fastställt.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Om ni inte har möjlighet, och ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att ringa tidsbokningen.

Tänk på att modern ska vara folkbokförd i Malmö när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Malmö så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

Anmäla gemensam vårdnad

I samband med bekräftelse av fader- eller föräldraskap finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Bekräftelse av faderskap

Bekräftelse av faderskap sker hos familjerätten. Genom bekräftelsen får barnet sin juridiska anknytning till sin far med bland annat arvsrätt och rätt till faderns efternamn.

Assisterad befruktning

Har ni gjort assisterad befruktning i Sverige ska ni ta med er samtycket på detta samt journalanteckning med datum för insemination till besöket.

Olikkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge om de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs faderskap och fadern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts ska faderskapsutredningen läggas ner och den andra parten (mannen) måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen. 

Bekräftelse av föräldraskap

När två kvinnor får barn tillsammans räknas mammans maka, registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om

  • befruktningen skett på behörig klinik i Sverige eller utomlands med
    öppen donator
  • mammans partner samtyckt till behandlingen
  • det är sannolikt att barnet har kommit till genom befruktningen på
    sjukhuset.

Samkönade par som har gjort assisterad befruktning utomlands ska även uppge huruvida de har använt öppen eller dold donator. Vid öppen donator fastställs föräldraskap och den andra föräldern får juridisk anknytning till barnet. Om dold donator har använts görs det istället en faderskapsutredning som läggs ner och den andra föräldern måste då adoptera barnet för att få den juridiska anknytningen.

Bekräftelse av föräldraskap som ensamstående vid assisterad befruktning

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder. Befruktningen ska styrkas med journalanteckning med datum för insemination och utredningen läggs då ner. Detsamma gäller även om den assisterade befruktningen har skett utomlands.