$left
$middle

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som bor i Malmö och som har problem i par- eller familjerelationen. På Familjerådgivningen kan ni få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Bra att veta

 • Bokning av ett första samtal sker via telefon.
 • Det är alltid en familjerådgivare som svarar i telefon eller ringer upp.
 • Vi har alla lång erfarenhet av relationsarbete och har olika vidareutbildningar inom par- och familjeterapi samt sexologi.
 • Samtal kan hållas på engelska eller med hjälp av tolk, antingen på plats eller via telefon.
 • Vid behov kan vi ha samtalet digitalt.
 • Om er ekonomiska situation hindrar er från att söka familjerådgivning finns det möjlighet till avgiftsbefrielse.

Vi erbjuder olika samtalsformer samt kurser för alla – oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.

Prideflagga

Familjerådgivningen har genomgått RFSL rådgivningen Skånes processutbildning i normkritik och HBTQI-personers livsvillkor. Mer information om hur Malmö stad arbetar med HBTQIA+.

För frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni kontakta familjerätten.

Samtal

Tillsammans med familjerådgivaren kommer du och din partner överens om arbetsformer och vad som är målen för samtalet eller samtalen.

Samtalen kan till exempel handla om

 • kommunikation
 • konflikter
 • att bryta negativa mönster
 • närhet
 • sex
 • att ha flera kärleksrelationer samtidigt
 • känslor
 • olikheter
 • relationella påfrestningar utifrån förtryck, diskriminering och utanförskap
 • otrohet
 • föräldrarollen
 • barnens perspektiv
 • separation
 • utmaningar i nya familjekonstellationer
 • relationssvårigheter mellan generationer (till exempel vuxna barn och deras föräldrar).

Ofta rör det sig om att stärka relationer för att hantera övergångar i livets olika skeden och att förstå mer av sina egna eller andras upplevelser och reaktioner.

Samtalen på Familjerådgivningen varar en till en och en halv timme per gång.

Olika former av familjerådgivning

Ni kan välja traditionell familjerådgivning där ni har möjlighet att boka in flera samtal med en och samma familjerådgivare.

Ni har också möjlighet att välja Ett Samtal i Taget där ni i första hand kan komma till ett enda samtal samt samtal med särskilt fokus på sex och lust. Vi erbjuder även kurser om kommunikation och konflikthantering samt lust och sex.

Kurser

Familjerådgivningens kurser vänder sig till dig som tillsammans med din partner önskar lära dig mer och utveckla din parrelation.

Prova själv hemma

Samtal vid separation

På Familjerådgivningen kan du och din före detta partner samtala kring hur ni ska kunna hålla fokus på vad som är viktigast under separationen, oavsett vad som hänt tidigare. Samtalen kan handla om att avsluta parrelationen, att berätta för barnen och att hitta nya vägar för att på bästa sätt kunna kommunicera kring till exempel barnens behov.

Barn påverkas också på olika sätt av en separation och behöver utifrån ålder och utveckling få hjälp av sina föräldrar att förstå vad som händer och få möjlighet att uttrycka olika känslor.

Samtal vid fysiskt och psykiskt våld

Fysiskt och psykiskt våld i en parrelation påverkar alla i familjen och på olika sätt. Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Tillsammans kan vi reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall kan parsamtal vara mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut enskilt om din utsatthet och/eller aggressionsproblematik hänvisar vi till Kriscentrum Malmös samtalsmottagning. Där kan också barn som bevittnat eller utsatts för våld få hjälp och stöd.

Barnrättsperspektiv

Barnens rättigheter och perspektiv på hur familjerelationerna fungerar lyfts ofta upp i samtalen på familjerådgivningen. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen dessutom lag.

Kontakta oss

 • Familjerådgivningen

  • E-post:  familjeradgivningen@malmo.se
  • Telefon:  040-34 45 55
  • Telefontider: 
   Måndag samt onsdag–fredag klockan 11.00–12.00, tisdag klockan 13.00–14.00.
  • Postadress: 
   Familjerådgivningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Södra förstadsgatan 23
  • Besökstider: 
   Nybesökstider bokas endast på telefon. Meddelanden kan lämnas via telefon och e–post.
sv