$left
$middle

För barn som behöver god man eller förmyndare

Barn kan på grund av att de är omyndiga inte företräda sig själva. De behöver därför företrädas av någon annan. Barnets föräldrar är i regel företrädare för sina barn. I vissa situationer kan eller bör inte föräldrarna företräda barnet och då krävs det att en god man eller förmyndare utses.

Man skiljer på vårdnaden och förmyndarskapet för ett barn. Vårdnaden innebär den dagliga omvårdnaden av ett barn och förmyndarskapet gäller ansvar för barnets rättsliga och ekonomiska frågor. En förälder som är ensam vårdnadshavare är också ensam förmyndare för sitt barn. En god man eller särskilt förordnad förmyndare har oftast bara ansvar för förmyndarskapet.

När barn behöver hjälp av en utomstående

En tillfällig god man kan utses för ett barn när förmyndarna av olika skäl inte kan utöva sitt uppdrag. Det kan till exempel handla om att föräldern är sjuk eller sitter i fängelse och därför inte kan ta hand om barnet.

Ett barn kan även behöva hjälp av utomstående vid olika jävsituationer, det vill säga att förälder och barn har motstående intressen. Det finns även situationer när barn förlorar sina föräldrar och då behöver god man eller förmyndare.

Vad hjälpen kostar och vem som betalar

Huvudregeln är att det är barnet som själv ska betala ett arvode till sin gode man eller förmyndare. Om barnets skattepliktiga inkomst understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet (motsvarar 123 225 kr för år 2019) och värdet av barnets samlade tillgångar understiger 2 gånger prisbasbeloppet (motsvarande 93 000 kr för år 2019), betalar dock kommunen arvodet i stället.

Vem som ska betala arvodet framgår av det beslut som du får av överförmyndarnämnden efter att årsräkningen som den gode mannen eller förmyndaren lämnar in har granskats. Om det är barnet som ska betala arvodet är det gode mannens eller förmyndarens ansvar att för barnets räkning betala in preliminärskatt och sociala avgifter samt lämna förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Begära upphörande av förmyndarskap

Begäran om upphörande av medförmyndare/förmyndare får göras av

 1. överförmyndaren
 2. barnets förmyndare
 3. barnets vårdnadshavare
 4. den unge själv om hen har fyllt 16 år
 5. den unges närmaste släktingar.

Kontakta oss

 • Enheten för överförmyndarärenden

  • E-post:  overformyndare@malmo.se
  • Telefon:  040-34 36 08
  • Telefontider: 
   Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
  • Postadress: 
   Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
   Enheten för överförmyndarärenden
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Storgatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök.
sv