$left
$middle

Upphörande eller ändring av uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan upphöra på två olika sätt – genom att tingsrätten beslutar om att det ska upphöra eller genom att huvudmannen avlider. Det innebär att ditt uppdrag samtidigt upphör.

Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen, närstående eller enheten för överförmyndarärenden kan ansöka direkt hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra. Notera att denna ordning inte gäller godmanskap för ensamkommande barn.

När godmanskap behöver övergå till ett förvaltarskap

När förvaltarskap behöver övergå till ett godmanskap

Om huvudmannen avlider

Om huvudmannen avlider ska den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren genast meddela enheten för överförmyndarärenden. Den gode mannens, förvaltarens eller förmyndarens uppdrag upphör i samma stund som huvudmannen avlider. Hen kan då inte längre göra rättshandlingar för huvudmannen, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska underrätta eventuella arvingar

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska genast underrätta eventuella arvingar som tar över förvaltningen av dödsboet. Om den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren har egendom hos sig som tillhör den avlidne, ska hen omedelbart lämna över den till arvingarna.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska lämna sluträkning inom en månad

Inom en månad från dödsfallet ska den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren också lämna in en sluträkning till enheten för överförmyndarärenden som gäller för tiden från den förra redovisningen fram till och med dödsfallet.

Om den avlidne har förfallna, obetalda räkningar

Om huvudmannen vid dödsfallet har förfallna räkningar som är obetalda, är det lämpligt att den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ser till att de blir betalda.

Eftersom den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren saknar behörighet till huvudmannens konton efter att huvudmannen avlider, behöver hen besöka huvudmannens bank och lösa betalningarna direkt på bankkontoret. Det krävs då att den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren kan visa genom utdrag från Skatteverket att huvudmannen nyligen avlidit.

Om huvudmannen saknar släktingar, arvingar och/eller testamentstagare

Om den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren inte hittar några släktingar till den avlidne huvudmannen, ska hen vända sig till en begravningsbyrå för att beställa begravning.

Om huvudmannen saknar arvingar och testamentstagare, ska ställföreträdaren se till att anmälan om dödsfallet görs till familjerätten i Malmö. Familjerätten övertar de inledande åtgärderna och ser till att huvudmannens egendom är tryggad, exempelvis genom att hens bostad hålls låst.

Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren behöver också se till att dödsfallet anmäls till Kammarkollegiet, som företräder Allmänna Arvsfonden. Kammarkollegiet avvecklar dödsboet.

Kontakta oss

Enheten för överförmyndarärenden

Telefon:
040-34 36 08
Telefontider:
Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
Postadress:
Enheten för överförmyndarärenden Enheten för överförmyndarärenden 205 80 Malmö
Besöksadress:
Storgatan 15
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 9.00–16.00
sv