$left
$middle

Patientförsäkring

När du får vård av Malmö stad är du försäkrad som patient. Om du blir skadad inom vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Om du har drabbats av en skada i samband med vård hos en kommun kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Ersättning betalas normalt ut genom vårdgivarens patientförsäkring.

Malmö stad har patientförsäkring hos försäkringsbolaget Kommunassurans.

Vad patientförsäkringen omfattar

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

  1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
    - under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet, eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.
  2. Fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav.
  3. Felaktig diagnostisering.
  4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
  6. Förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Vad patientförsäkringen inte omfattar

Patientförsäkringen ersätter inte skador eller komplikationer som inte hade kunnat undvikas.

Patientförsäkringen hos Kommunassurans gäller endast för de kommuner som tecknat patientförsäkring hos det försäkringsbolaget. Privata vårdgivare och regioner har inte tecknat patientförsäkring hos Kommunassurans.

Din vårdgivare kan upplysa dig om i vilket försäkringsbolag patientförsäkringen är tecknad. Om du behöver svar på vilket försäkringsbolag som tecknat en viss patientförsäkring kan även Patientförsäkringsföreningen ge svar.

Från patientskadeersättning räknas av ett belopp som liknar självrisk i en försäkring. Försäkringen omfattar inte detta belopp.

Då måste en patientskada anmälas

Du måste anmäla en inträffad patientskada inom de tidsfrister som anges i patientskadelagen, vilket oftast innebär tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Hur du anmäler en patientskada

Som patient väljer du själv om du vill anmäla en patientskada. Du har även möjlighet att som ett alternativ framföra ett skadeståndsanspråk.

Om du vill anmäla en patientskada kan du be din vårdgivare om en skadeanmälningsblankett. Du kan själv hämta skadeanmälningsblanketten från Kommunassurans hemsida.

Du har rätt att anmäla skadan direkt till Kommunassurans, men kan även lämna eller skicka anmälan till din kommun/vårdgivare för vidarebefordran till försäkringsbolaget. Ofta är processen enklare om anmälan lämnas via kommunen/vårdgivaren, eftersom kommunen/vårdgivaren då omgående kan lämna nödvändiga kommentarer till anmälan.

Om du vill anmäla skadan direkt till Kommunassurans görs det via skadeanmälningsblanketten, som därefter skickas till:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

E-post: skador@ksfab.se
(tänk på integriteten om skadeanmälan skickas via e-post)

Telefon: 040-611 22 00

sv