$left
$middle

Samordnad individuell plan (SIP)

När du har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården har du rätt att få en samordnad individuell plan (SIP) som kommunen upprättar tillsammans med Region Skåne. Verksamheter som bedrivs enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska också tillämpa detta.

Syftet med en samordnad individuell plan är att

  • du ska få inflytande och delaktighet i din planering
  • du ska få förbättrad samordning av insatser när både kommunen och Region Skåne är involverade
  • du, dina anhöriga och berörda vård- och omsorgsgivare ska få en helhetsbild av din situation.

När görs en samordnad individuell plan?

En samordnad individuell plan ska upprättas om någon inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten uppmärksammar att din vård- och omsorgssituation sviktar eller kan samordnas bättre. Behovet av en plan kan också begäras av dig eller av en anhörig.

Även andra verksamheter, till exempel skola eller förskola, kan ta initiativ till en samordnad individuell plan. Planen bygger på samtycke från dig.

sv