$left
$middle

Kunskapspilot: strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Allas lika värde är demokratins grundval

Handlingsplan mot diskriminering har reviderats och omformats, i dialog med föreningslivet i Malmö samt med synpunkter från forskare från Malmö högskola, till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering Pdf, 5.4 MB. i Malmö stad.

I arbetet med kunskapspiloten har Malmö stad fastställt tre olika inriktningsmål:

  • Malmö är en öppen och inkluderande stad där lika möjligheter och rättigheter för alla människor är den rådande normen. Det offentliga samtalet präglas av öppenhet och delaktighet.
  • Malmö stad är en kommun där likvärdig verksamhet, service och bemötande, liksom lokvärdig myndighetsutövning kan garanteras för alla. Detta innebär att stadens resurser styrs så att lika rättigheter och möjligheter för alla uppnås.
  • Malmö stad är en aktiv icke diskriminerande arbetsgivare. Det förekommer inte diskriminering vid rekryteringar och inte heller på arbetsplatser.

Kommunen ska främja likvärdiga förutsättningar för delaktighet i samhället. I linje med detta ska kommunen identifiera vilka hinder som finns för människors lika rättigheter så att dessa kan åtgärdas.

Staden som helhet gynnas av ett öppet klimat där malmöborna känner sig sedda och respekterade och är delaktiga i de demokratiska processerna. I arbetet för delaktighet är Malmö stad beroende av ett nära och konstruktivt samarbete med civilsamhället.

Kommunen ska dessutom bedriva ett aktivt och utåtriktat opinionsarbete för allas lika rättigheter och personer som anser sig utsatta för diskriminering ska veta vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Att det finns en oberoende föreningsdriven organisation (antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering) som kan bidra med en kritisk granskning av kommunens verksamhet och där malmöbor som upplever diskriminering kan få råd och stöd är av stor betydelse för att stadens ambitioner i arbetet mot diskriminering ska kunna förverkligas. Liknande betydelse har andra organisationer och föreningar som organiserar, representerar och stödjer malmöbor som särskilt riskerar att drabbas av diskriminering och hatbrott.

Kontakta oss

sv