Råd och riktlinjer

Detaljplanekarta

För att underlätta för dig som sökande har stadsbyggnadskontoret tagit fram råd och riktlinjer kring våra vanligaste frågor. I riktlinjerna får du information om gällande regler och annat som kan vara bra att tänka på.

Plank och mur

Skriften riktar sig till dig som tänkt uppföra plank eller mur på din fastighet. Här hittar du vad du bör tänka på innan du börjar bygga, vilka regler som gäller samt förslag på goda exempel som återfinns i staden.

Komplementbyggnad

Den här skriften är framtagen för att underlätta för dig som vill bygga en komplementbyggnad på din fastighet. Här finns information om vilka handlingar du behöver lämna in, vilka krav som ställs samt övriga saker som är viktigt att tänka på i samband med bygglovsansökan och den därefter kommande bygganmälan. 

Uteservering

Innehåller regler och praxis för hur Malmö stad vill att uteserveringar skall se ut, men också lite råd och idéer. Det är meningen att skriften skall vara en hjälpreda för alla som tänker ordna en uteservering. Här tydliggörs också när en uteservering blir bygglovspliktig.
Läs mer här: malmo.se/uteservering

Café/restaurang/servering

Här får du veta när ett café blir bygglovspliktigt, vad du bör tänka på innan du börjar med verksamheten, vilka andra tillstånd som kan vara aktuella samt information om vad bygganmälan innebär vid denna typ av verksamhet.

Läs mer om att nyetablera livsmedelsverksamhet.

Fönster

Denna skrift om fönster handlar inte om val av fönster vid nybyggnation. Den handlar i stället om när något måste göras åt befintliga fönster på hus. Vilka val står fastighetsägare inför? Vilka betydande faktorer skall tas i beaktande innan beslut fattas? Dessa riktlinjer gäller för vanliga fönster. Glaspartier, butiksfönster och fönster i takkupor står inför samma frågeställningar varför riktlinjerna principiellt kan användas även till dessa.

Trygghet

Här beskrivs de riktlinjer som man vill arbeta efter på de olika planeringsnivåerna och här finns idéer om hur man kan öka kunskapen, kommunikationen och uppföljningen i fråga om trygghetsaspekter på byggande och fysisk planering.

Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering. Den anger i plan var parkering skall ordnas. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering, det är fastighetsägarens skyldighet. Kommunen (Stadsbyggnadsnämnden) anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov.

Solenergi och arkitektur

Att använda sig av solenergi blir allt vanligare. Tekniken har utvecklats och priserna gått ner. Det har även blivit lättare och fördelaktigare för gemene man att använda sig av solenergi. Malmös mål är att staden ska försörjas av 50% förnybar energi år 2020 och 100% 2030. Stadsbyggnadskontoret har därför tagit fram en broschyr med råd och riktlinjer för hur solenergi kan anpassas till stadens arkitektur och vice versa. Med dessa råd och riktlinjer vill SBK inspirera och vägleda fastighetsägare, byggherrar och arkitekter till hur solenergianläggningar på ett fint och lämpligt sätt kan integreras i både gammal och ny bebyggelse.

Skyltning

Skriften vänder sig till dig som vill sätta upp en skylt. Du får veta när du behöver bygglov och/eller polistillstånd, vilka regler som gäller och vad som är viktigt att tänka på när du ska sätta upp en skylt.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren. Avtalet preciserar intentionerna med detaljplanen och reglerar vilka åtagande både kommunen och byggherren har.
Kommunfullmäktige i Malmö stad har den 31 mars 2016 fastställt riktlinjer för exploateringsavtal.

Senast ändrad: 2019-10-23 16:11