Avdelningen för offentlig miljö

Vi utvecklar Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera stadens rum.

Avdelningschef

Avdelningschef är Tobias Nilsson.

Enheter

Stab

Vi är ett stöd för avdelningens verksamheter i arbetet med sina leveranser.

Arrangemangsenheten

Vi arbetar med arrangemang i stadens offentliga rum -torg, gator, parker.

Enheten besöksanläggningar

Vi utvecklar och aktiverar Malmö stads besöksanläggningar och driver utveckling av nya mötesplatser.

Park- och gatumiljöenheten
- Park- och gatumiljösektionen

Vi förvaltar och upprätthåller status och funktion för stadens offentliga rum, såsom gator, torg, parker, stränder och naturreservat.

Stadsmiljöenheten

Vi planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om gator, parker, torg och grönytor i den befintliga staden, utifrån ett helhetsperspektiv på stadsmiljön och med utgångspunkt från nyttan för malmöborna.

Enheten teknik och konstruktioner

Vi förvaltar anläggningar och konstruktioner och upprätthåller deras status och funktion.

Trafikregleringsenheten

Vi ansvarar, som juridisk väghållare, för kommunens formella beslut enligt trafiklagstiftningen.

Upplåtelseenheten
- Markupplåtelsesektionen

Vi hanterar användningen av stadens offentliga rum och ansvarar för parkeringsövervakning.

Utvecklingsenheten offentlig miljö

Vi arbetar med utveckling för att, utifrån avdelningens verksamhet, bidra till att förvaltningen ligger i framkant.

Senast ändrad: 2020-10-09 16:36