Parkeringspolicy och parkeringsnorm

Parkeringspolicy och parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö.

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering. Den anger i plan var parkering skall ordnas. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet åvilar fastighetsägaren.

Kommunen (Stadsbyggnadsnämnden) anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen gäller som väg- ledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov.

Remiss om ny policy

Just nu pågår en översyn av de samlade parkeringsstrategierna för Malmö. En ny parkeringspolicy och parkeringsnorm ska tas fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i januari 2018 beslutat att skicka ett nytt förslag på bred remiss. Detta förslag kan du läsa om på länken nedan.

Vi är tacksamma för era synpunkter!

Era synpunkter skickar ni per e-post till stadsbyggnadskontoret@malmo.se senast den 31 mars 2018. Ange
”Remissyttrande SBN-2016-1303” i ämnesraden. Vi samarbetar mellan nämnder, styrelse och dess förvaltningar även fortsättningsvis för att ta hand om synpunkterna.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-08 10:28