$left
$middle

GDPR Film, foto och ljudupptagning

Samtycke till behandling av personuppgifter för minderåriga (under 16 år)

Läs igenom den här texten innan du klickar i rutan för samtycke i din anmälan.

Får vi fotografera ditt barn?

Vi ber om ditt samtycke för att samla in, lagra, använda och publicera bilder, filmklipp och ljudupptagningar där ditt barn medverkar. I bilderna, filmklippen och ljudupptagningarna kan barnet förekomma antingen ensam eller tillsammans med andra.

Informera om vår verksamhet

Malmö stad kan använda bilderna, filmklippen och ljudupptagningarna i undervisningssyfte och för att dokumentera och informera om Malmö Kulturskolas verksamhet. Det kan ske i digitala och tryckta medier.
Malmö stad kommer inte att behandla barnets personuppgifter för några andra ändamål än enligt beskrivningen i denna text.

Du kan ångra dig

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, genom att kontakta Malmö Kulturskolas personuppgiftsansvarige på det telefonnummer eller den e-postadress som anges längre ner på den här sidan. Om du meddelar att du återkallar ditt samtycke kommer Malmö Kulturskola att sluta ta bilder, filmer och ljudupptagningar och att radera och upphöra att behandla barnets personuppgifter enligt denna text.

Läs mer

Mer information om vår behandling av ditt barns personuppgifter och vilka rättigheter du och ditt barn har i anslutning till denna behandling finns längre ner på sidan.

Genom att klicka i rutan för godkännande på anmälningssidan samtycker du till att Malmö stad behandlar ditt barns personuppgifter på det sätt som anges i denna text.

Mer information om Malmö stads behandling av personuppgifter i bilder och upptagningar av filmklipp


Personuppgiftsansvarig
Kulturnämnden i Malmö stad
Organisationsnummer 212000-1124
205 80 Malmö
Tel: 040-34 48 60
E-post: kulturkansli@malmo.se

Dataskyddsombud
Tel: 040-34 10 57
E-post: dataskyddsombud@malmo.se

Typ av personuppgifter
Bilder och/eller upptagningar av filmklipp och ljud där ditt barn medverkar samt ditt namn och ditt skriftliga samtycke till att Malmö stad behandlar bilderna och/eller upptagningarna.

Ändamålet med behandlingen
För att dokumentera och informera om Malmö Kulturskolas verksamhet. Hanteringen kan ske i digitala och tryckta medier.
Detta kan ske exempelvis:
- Publicering på kulturskolans hemsida och sociala medier
- Trycksaker, informationsbroschyrer, annonsering m.m.
- Kampanjer med stor synlighet i Malmö

Rättslig grund för behandling
Ditt samtycke i egenskap av vårdnadshavare.

Mottagare
Bilderna och/eller filmklippen och/eller ljudupptagningarna kan spridas till allmänheten. Detta medför att bilderna och filmklippen kan göras tillgängliga för användning och annan behandling även av andra än Malmö stad. Sådan behandling som andra än Malmö stad genomför faller utanför Malmö stads ansvar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vidare kan bilder och upptagningar av filmklipp komma att föras över till leverantörer av bildbanks- eller videoplattformstjänster som anlitas av Malmö stad.

Lagringstid
Malmö stad kommer att spara dina och ditt barns personuppgifter så länge bilderna och/eller filmklippen på ditt barn används till dess att du återkallar ditt samtycke eller till ett år efter att ditt barn har slutat sina studier på gymnasieskolan. Malmö stad kan dock i vissa fall bli skyldig att spara personuppgifterna enligt tillämplig arkiveringslagstiftning.

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta Malmö stad för att få information om vilka uppgifter Malmö stad har om dig och ditt barn eller begära rättelse av dina eller ditt barns uppgifter.

Vidare, och under de förutsättningar som närmare anges i tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att begära radering av dina och ditt barns uppgifter, begära en överföring av dina eller ditt barns uppgifter (dataportabilitet), eller begära att Malmö stad begränsar behandlingen av dina eller ditt barns uppgifter.

När Malmö stad behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom skriftligt meddelande till Malmö stad

Du har rätt att inge klagomål om Malmö stads behandling av dina och ditt barns personuppgifter genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

sv