$left
$middle

Under ytan

När isen under den senaste istiden började smälta bort från de norra delarna av Europa, var havsnivån betydligt lägre än idag. Havsbotten har på flera håll kartlagts noga och dykare har hittat spår efter boplatser, redskap av flinta och ben och mänskliga kvarlevor.

Bild från utställningen, en stor stubbe i en glasmonter.

Doggerland: en försvunnen värld

När isen under den senaste istiden började smälta bort låg havet ungefär 120 meter lägre än idag. Området mellan England och Danmark var fast mark. Platsen kallas idag Doggerland.

Den smältande isen höjde havsnivån och Doggerland dränktes sakta i havet. Men under tiden blomstrade platsen. I och med att isen försvann blev det varmare. På tundran växte skogar upp, där levde djur som uroxe, vildsvin, hjort, älg och hare. Människor trivdes också på Doggerland. Klimatet var bra, det fanns gott om djur att jaga och i floder och sjöar fanns fisk.

Den sista, synliga delen av Doggerland försvann under ytan för ungefär 8000 år sedan, troligen på grund av en tsunami utanför Norges kust.

Intresset för Doggerland har ökat sedan 1990-talet. Havsbotten har kartlagts noga och dykare har hittat spår efter boplatser, redskap av flinta och ben – och mänskliga kvarlevor.

Doggers bankar

Den högsta delen av Doggerland kallas Doggers bankar. De ligger idag ca 25 meter under havsytan. Sandbankarna var det sista som försvann under havsytan när havet steg. Området har länge varit populärt bland fiskare. Namnet ”dogger” kommer från en äldre typ av fiskebåt som holländska fiskare använde när de fiskade torsk vid bankarna.

Tundran

Tundra kallas en typ av område som idag finns på landmassorna närmast Arktis. Under istiderna var stora delar av Europa tundra på grund av kylan från isen. Tundran saknar träd och är genomfryst under hela året, förutom den översta markytan som tinar på sommaren och fryser igen på vintern. På tundran växer lavar, mossor, gräs och enstaka bär. Här finns djur som är anpassade till kylan, som renar, isbjörnar, lämlar och gäss.

Tallstubbe, avfotograferad i studio mot vit bakgrund.

Östersjöstubben.

Östersjöstubben

Tallstubben ovan kommer från en av de skogar som har växt på Östersjöns botten. Men då fanns det förstås inget havsvatten där. Just den här tallen växte för ungefär 9 000 år sedan i Hanöbukten på Skånes östkust.

Havsnivån runt Skånes kuster har varierat stort under tusentals år. När den senaste inlandsisen smälte steg havsnivån på grund av smältvattnet. När trycket från isen försvann höjde sig landmassan och havsnivån blev lägre igen. Under perioder med låg havsnivå kunde skog växa på de områden som blev synliga. Dit flyttade också människor.

Det händer att fiskare får upp föremål och rester från boplatser i sina nät. När Malmö Centralstation byggdes om upptäcktes trädstammar och stubbar under dagens havsnivå. Skogen som hittades bestod av lövträd som ek, al och alm och var ungefär 1000 år yngre än den i Hanöbukten.

sv