Övervakning av luftkvaliteten

I Malmö har luftkvaliteten övervakats kontinuerligt sedan början av 1970-talet. Idag samlas luftdata in från tre fasta mätstationer: på Rådhuset, på Bergsgatan och vid Dalaplan) samt från en mobil mätvagn. Förutom svaveldioxid och partiklar mäts bland annat kvävedioxid, ozon, kolmonoxid och kolväten kontinuerligt.

Internationellt sett har Malmö en god luftkvalitet och under de senaste årtiondena har luftkvaliteten i Malmö blivit allt bättre. Det beror bland annat på färre industrier, bättre reningsteknik och ökad katalysatoranvändning i bilar.

Svaveldioxidhalten är numera mindre än en tiondel av vad den var i början av sjuttiotalet, men de senaste åren har föroreningshalterna dock stagnerat. Det gäller bland annat för kvävedioxid, marknära ozon och partiklar. För att minska halterna av kvävedioxid har ett åtgärdsprogram tagits fram.

Luftföroreningarna i Malmö skapar inte sjukdomar, så som man vet att de gör i en del andra större städer, men de ger förvärrade symtom för människor som redan är sjuka till exempel de som har luftvägssjukdomar (till exempel astma),

Hur följer Malmö miljökvalitetsnormen och EU-direktiv?

Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Man har också tagit fram riktvärden och miljökvalitetsnormer för ett stort antal luftföroreningar.

Malmö överskrider inte EU-direktivet som, om det överskrids, kan ge böter. Däremot överskrider Malmö miljökvalitetsnormen sedan 2006. Men genom ett åtgärdsprogram arbetar Malmö aktivt med luftkvaliteten sedan dess. 

Malmö har överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på flera platser i innerstan. Kvävedioxid ger framförallt reaktioner i luftvägarna, men man har också upptäckt att små partiklar från förbränning, från till exempel dieselrök kan gå så långt ner i lungorna att de kan tas upp i blodomloppet. Partiklarna kan orsaka hjärt- och-kärlproblem. WHO har klassat dieselrök som cancerframkallande. Utomhushalterna av dieselrök i är i sig inte reglerade lagstiftning, men är det viktiga att uppmärksamma. När Malmö gör åtgärder för att minska kvävedioxidutsläppen får vi samtidigt en positiv effekt för alla de andra luftföroreningarna som inte mäts eller regleras, men som ändå ger en effekt på hälsan.

EU-direktivet gäller maxhalter för partiklar, och i det fallet överskrider Malmö inte gränsvärdena sedan cirka 15 år tillbaka. Detta mycket tack vare att dubbdäckanvändningen minskat och att vi haft milda vintrar. Däremot har Malmö höga halter kvävedioxid, vilket gör att miljökvalitetsnormen överskrids. Det är främst trafiken som detta, men även här har åtgärdsprogrammet gjort att halterna minskat sedan 2006 med 12 procent. Trafiken har i Malmös innerstad minskat med 16 procent sedan 2006.

Luften kring Värnhem har blivit bättre

Värnhemsområdet har fått bättre luftkvalitet. När åtgärdsprogrammet startade 2006 låg värdena över miljökvalitetsnormen.  I samband med att Malmö förtätade stadsplaneringen kring Värnhem och bland annat byggde Entré genomfördes flera trafikreglerande åtgärder, vilket har lett till att biltrafiken i området minskat med 20 procent mer än i resten av centrala Malmö. Nu ligger värdena under miljökvalitetsnormen, vilket är positivt.

Studie på Amiralsgatan

Varifrån kommer luftföroreningarna på gatorna i Malmö? Med den mobila mätvagnen mäter miljöförvaltningen luftkvaliteten på olika platser.

Källstudie på Amiralsgatan visade att:

 • 70-85 procent kommer från luftföroreningar på den aktuella gatan.
 • 15-25 procent kommer från luftföroreningar runt omkring i Malmö.
 • 5 procent kommer från luftföroreningar från Öresundsregionen, Europa och andra källor.

Detta kan också räknas om i faktiska och detaljerade källor:

 • 35 % kommer från personbilar
 • 20 % kommer från regionbussar
 • 16 % kommer från lastbilar
 • 10 % kommer från stadsbussar
 • 8 % kommer från vägtrafiken
 • 3 % kommer från Europa och andra källor
 • 2 % kommer från Öresundsregionen exklusive Malmö
 • 2 % kommer från flyg, sjöfart och tåg
 • 2 % kommer från industri och energi
 • 2 % kommer från arbetsmaskiner

Vad gör Malmö åt förbättrad luft?

Den lokala trafiken i Malmö är den enskilt största orsaken till höga halter av luftföroreningar, men föroreningar transporteras också in med luft från kontinenten på samma sätt som "våra" föroreningar förflyttas med luftmassor till andra platser.

Arbetet med att minska kvävdioxidutsläppen (NO2) har pågått under cirka tio år. Bland annat har samtliga region- och stadsbussar bytts ut samt hastigheten i Malmö sänkts till 40 kilometer i timmen. Det kollektiva åkandet har prioriterats framför bilen vid belastade gatuavsnitt.

Senast ändrad: 2018-03-15 09:45