Grundläggande krav för registrerade föreningar

Registrerade föreningar och organisationer måste uppfylla vissa villkor och grundläggande krav. Det gäller bland annat villkor för medlemmar, bidrag och registrering samt krav på att skicka in handlingar varje år.

Villkor för medlemmar

När er förening ansöker om registrering och bidrag uppger ni information om era medlemmar som är Malmöbor. För att räknas som medlem i fritidsförvaltningens bedömningar behöver personen uppfylla vissa kriterier.

Rapportera deltagartillfällen för bidragsberättigade medlemmar

För att vara registrerad och beviljas bidrag ska bidragsberättigade föreningar kunna styrka sina bidragsberättigade medlemmars aktivering (minst två gånger per verksamhetsår). Detta görs genom att lägga in närvaro i ApN. Föreningen behöver inte lägga in närvaro för de personer som inte uppfyller kravet som bidragsberättigad medlem.

Aktiviteterna har inget krav på att vara godkända för aktivitetsbidrag men ska innehålla följande:

 • förnamn, efternamn och personnummer på ledare,
 • förnamn, efternamn och personnummer på deltagare,
 • datum för aktiviteten,
 • tid för aktiviteten,
 • plats för aktiviteten samt
 • vilken typ av aktivitet som bedrivs.

Krav på att skicka in handlingar

Alla registrerade föreningar och organisationer ska varje år skicka in

Om dokumenten inte skickas in blir föreningen/organisationen spärrade för bidrag och bokning tills rapport och protokoll har skickats in. En förening/organisation kan vara spärrad upp till 1 år, sedan blir den avregistrerad. För att bli registrerad igen görs en ny ansökan om att registrera förening eller organisation.

Föreningsrapport

 • Alla föreningar som har kalenderår som räkenskapsår skickar in föreningsrapport senast den 1 mars.
 • Alla föreningar som har brutet räkenskapsår skickar in föreningsrapport senast den 1 september.

Föreningsrapporten kan skickas in en månad innan sista rapporteringsdagen. Två påminnelser skickas via e-post innan ni ska lämna in rapporten.

Om rapport inte lämnas in skickas en påminnelse via brev senast 30 dagar efter deadline. Från det att brevet skickats måste rapport lämnas in inom 14 dagar. Om rapporten inte lämnas in utbetalas inget bidrag.

Organisationsrapport

Alla organisationer som har kalenderår som räkenskapsår skickar in organisationsrapport senast den 1 mars. Alla organisationer som har brutet räkenskapsår skickar in organisationsrapport senast den 1 september. Organisationsrapporten kan skickas in en månad innan sista rapporteringsdagen. Två påminnelser skickas via e-post innan ni ska lämna in rapporten.

Om organisationsrapporten inte lämnas in skickas en påminnelse via brev senast 30 dagar efter deadline. Från det att brevet skickats måste rapport lämnas in inom 14 dagar. Om rapporten inte lämnas in utbetalas inget bidrag.

Årsmötesprotokoll

Alla föreningar och organisationer skickar in ett justerat årsmötesprotokoll senast 30 dagar efter er förenings årsmöte.

Viktiga datum

Föreningar ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa och skicka in handlingar via ApN.

Jobba för en jämlik verksamhet

Föreningar, deras företrädare och medlemmar ska respektera alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Registrerade föreningar ska inom föreningen arbeta för

 • antidiskriminering
 • social inkludering
 • jämställdhet.

Ta avstånd från alkohol och droger i verksamheten

De föreningar som får bidrag ska ha en verksamhet som aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt.

Skicka in handlingar vid begäran

Registrerad förening är skyldig att på begäran, inom utsatt tid, skicka in yttrande, förklaringar och övriga upplysningar som är av betydelse för registrering, bidragsgivning samt tidstilldelning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Betala skulder

Föreningar som har skulder till Malmö stad, Skatteverket eller Kronofogden kan spärras för bidrag till dess att skulden är betald. Skulden kan även dras från bidragsbeloppet och föreningens hyrda eller bokade lokaler antingen sägas upp eller avbokas.

Anställd i förening

Anställd inom förening får inte väljas till ledamot eller suppleant i föreningens styrelse, valberedning, till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

Utbildningskrav för förening

Malmö stad kan kalla styrelse och/eller anställda i förening/organisation till utbildningar om vi bedömer att det finns anledning eller behov av att föreningen/organisationen ska gå utbildning.

Religiös verksamhet

En förening som har en religiös inriktning, där majoriteten av föreningens aktiviteter är religiösa, kan inte vara en bidragsberättigad förening och beviljas bidrag. Religiösa föreningar kan registreras som registrerad förening, ta del av Malmö stads utbildningar och hyra anläggningar enligt prisgrupp 1 om aktiviteten inte är religiös. 

Information om behandling av personuppgifter

Fritidsnämnden i Malmö stad ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Läs mer om hur Malmö stad behandlar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter