Grundläggande krav för registrerade föreningar

Föreningar och organisationer måste uppfylla vissa grundläggande krav för att registreras och kvarstå som registrerade.

Registrerade föreningar och organisationer ska

 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket
 • ha er verksamhet i Malmö (gäller registrerade föreningar)
 • ha både verksamhet och säte i Malmö (gäller bidragsberättigade föreningar och organisationer)
 • ha medlemmar som uppfyller särskilda krav
 • vara uppbyggda och fungera demokratiskt
 • vara öppna för alla
 • ha godkända och antagna stadgar
 • ha valt styrelse och revisor enligt stadgarna
 • ha verksamhet i godkända lokaler (brandsynade lokaler med bygglov)
 • arbeta för att motverka diskriminering
 • ta ställning för demokrati och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling och ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter (gäller särskilt företrädare som styrelsemedlemmar, anställda eller volontärer)
 • ha bankkonto registrerat i verksamhetens namn (gäller för registrerade föreningar)
 • ha ett bank- eller plusgiro som är registrerat i föreningens/organisationens namn (gäller för bidragsberättigade föreningar och organisationer)
 • i den ekonomiska redovisningen ge en tydlig bild av föreningens/organisationens ekonomi enligt god redovisningssed. Läs mer om god redovisningssed.
 • i resultat- och balansräkningen redovisa vad som är medlemsavgift och vad som är terminsavgifter
 • bedriva allmännyttig, ideell föreningsverksamhet större delen av året
 • inte vara vinstdriven
 • följa gällande lagstiftning
 • varje år skicka in föreningsrapport och justerat årsmötesprotokoll.

Rapportera deltagartillfällen för bidragsberättigade medlemmar

För att vara registrerad och beviljas bidrag ska bidragsberättigade föreningar kunna styrka sina bidragsberättigade medlemmars aktivering (minst två gånger per verksamhetsår). Detta görs genom att lägga in närvaro i ApN. Föreningen behöver inte lägga in närvaro för de personer som inte uppfyller kravet som bidragsberättigad medlem.

Aktiviteterna har inget krav på att vara godkända för aktivitetsbidrag men ska innehålla följande:

 • förnamn, efternamn och personnummer på ledare,
 • förnamn, efternamn och personnummer på deltagare,
 • datum för aktiviteten,
 • tid för aktiviteten,
 • plats för aktiviteten samt
 • vilken typ av aktivitet som bedrivs.

Jobba för en jämlik verksamhet

Föreningar och organisationer, deras företrädare och medlemmar ska respektera alla människors lika värde och enskildas grundläggande fri- och rättigheter.

Registrerade föreningar och organisationer ska inom verksamheten arbeta för

 • antidiskriminering
 • social inkludering
 • jämställdhet.

Skicka in handlingar vid begäran

Registrerad förening är skyldig att på begäran, inom utsatt tid, skicka in yttrande, förklaringar och övriga upplysningar som är av betydelse för registrering, bidragsgivning samt tidstilldelning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Betala skulder

Föreningar som har skulder till Malmö stad, Skatteverket eller Kronofogden kan spärras för bidrag till dess att skulden är betald. Skulden kan även dras från bidragsbeloppet. Föreningens hyrda eller bokade lokaler kan antingen sägas upp eller avbokas.

Anställd i förening

Anställd inom förening får inte väljas till ledamot eller suppleant i föreningens eller organisationens styrelse, valberedning, till revisor eller revisorssuppleant i föreningen eller organisationen.

Utbildningskrav

Malmö stad kan kalla styrelse och/eller anställda i en förening/organisation till utbildningar om vi bedömer att det finns anledning eller behov av att föreningen/organisationen ska gå utbildning.