$left
$middle

Arrangemangsbidrag – större

Större arrangemangsbidrag ska stödja publika arrangemang i Malmö som har betydelse för staden som evenemangs- och besöksstad. Arrangemanget ska följa Malmö stads och fritidsförvaltningens evenemangsstrategi.

Det större arrangemangsbidraget kan sökas av Bidragsberättigad förening och Organisationer.

Villkor för att söka bidraget

 • Arrangemanget ska vara öppet för alla.
 • Arrangemanget ska vara publikt.
 • Arrangemanget ska bidra till ett brett aktivitetsutbud för Malmöborna.
 • Arrangemanget ska bidra till Malmös attraktionskraft som evenemangsstad.
 • Arrangemanget ska uppvisa ett hållbarhetsarbete (beskrivs i ansökan).
 • Arrangemanget ska passa in i stadens och fritidsförvaltningen evenemangsstrategi.
 • Arrangemanget ska följa Malmö stads värdegrund.
 • Vid beviljande av bidrag ska evenemanget läggas upp i stadens evenemangskalender.

Om bidraget

 • Bidrag: upp till 100 procent av budgeterade kostnader.
 • Bidraget kan beviljas som en förlustgaranti.
 • Högst 50 procent av bidraget kan betalas ut i förskott.
 • Bidraget kan beviljas högst en gång per förening och kalenderår.
 • För arrangemangsbidrag som söks för årligen återkommande arrangemang halveras bidraget per automatik år 3. År 4 avslås ansökan. Undantag kan ges om arrangemanget kan uppvisa en klar och betydande utveckling direkt kopplat till bidraget.

Bidraget godkänns inte för:

 • Arrangemang som arrangeras av eller för företag, alternativt på uppdrag av företag.
 • Arrangemang i samband med Malmöfestivalen.
 • Fester, högtider eller jubileum.
 • Läger.

Ansökan

Ansök i Rbok senast 90 dagar före arrangemangets start. Föreningar som skickar in ansökan 1–30 dagar för sent får avdrag på bidraget (25 procent). Fritidsförvaltningen handlägger inte ansökningar som kommer in mer än 30 dagar för sent.

Bifoga följande i ansökan:

 • Verksamhetsplan och en tydlig beskrivning av arrangemanget.
 • En budget i balans (intäkterna inklusive det sökta bidraget ska täcka kostnaderna).
 • Uppgift om föreningen söker bidrag från någon annan bidragsgivare också.

Redovisning

Föreningar som får bidrag ska redovisa bidraget i Rbok senast 90 dagar efter avslutat arrangemang. Föreningar som inte redovisar inom 90 dagar får inget bidrag och de som har fått bidrag i förskott blir skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Redovisningen ska innehålla följande:

 • En ekonomisk redovisning med bifogade kopior på kvitton och andra verifikationer
 • Deltagarantal (om deltagare kommer från andra länder, ange vilka)
 • Publikantal
 • En redovisning av hållbarhetsarbetet
 • En redovisning av marknadsföringskanalerna där det tydligt framgår att arrangemanget har fått bidrag av Malmö stad.

Övrig information

 • Det ska vara tydligt i all information att arrangemanget får bidrag av Malmö stad.
 • Fritidsnämnden fattar beslut i varje enskilt fall, utan att ta hänsyn till andra bidragsgivares beslut.
 • Fritidsförvaltningens budget är en av de faktorer som avgör om en förening får bidrag eller inte.
sv