$left
$middle

Bidrag för anställda med lönebidrag, trygghets- eller utvecklingsanställning

Bidraget ska göra det lättare för föreningar att anställa personer med lönebidrag för anställning, utveckling i anställning – eller trygghet i anställning.

Omfattningen av föreningens verksamhet och ekonomi ligger till grund för beslut om antalet lönebidragsanställda i föreningen. Med verksamhet menas föreningens inrapporterade aktiviteter och antal bidragsberättigade medlemmar.

Bidraget kan sökas av Bidragsberättigad föreningar och Organisationer.

För år 2022 och framåt ansöker ni om bidrag i Rbok.

Villkor för att söka bidraget

För att kunna söka bidraget ska föreningen:

 • ha fått beslut från Arbetsförmedlingen
 • inte ha skulder hos Skatteverket och Kronofogden
 • kunna erbjuda arbetsplats i föreningens lokal (lokalen ska uppfylla kraven enligt arbetsmiljöverket)
 • ge den anställda personen verksamhetsinriktade eller administrativa uppgifter (för föreningar som har anläggningsansvar kan arbetsuppgifterna för den anställde vara fastighetsinriktade).
 • kunna visa upp god ekonomi
 • vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket
 • delta i den obligatoriska utbildningen Utbildning för förening med anställda.

Verksamt.se – få hjälp att räkna ut kostnaden för en anställd. Denna uträkning är helt oberoende av vad föreningen får för ersättning och bidrag.

Hur mycket får föreningen/organisationen i bidrag?

Malmö stad beslutar om hur många procent (%) i bidrag föreningen eller organisationen kan få. Beslutet fattas utifrån registreringskategori, beslut från Arbetsförmedlingen och totalt antal lönebidragstagare. Underlaget består av inrapporterade aktiviteter, antal bidragsberättigade medlemmar, föreningens ekonomi och fritidsförvaltningens innevarande budget.

Beviljat bidrag betalas ut i efterskott efter varje kvartal. Det förutsätter att föreningen/organisationen har ansökt i tid. För att se exempel på uträkning och möjligt bidragsbelopp för bidragsberättigad förening och organisation, se nedan.

Ansökan

För nyanställda

Om ni ska ansöka om bidrag för en nyanställd person måste ni först skicka in en förfrågan som är underskriven av behörig firmatecknare. Förfrågan ska innehålla följande:

 • namn på de anställda som ansökan gäller
 • en kopia på beslut från Arbetsförmedlingen
 • en specificerad beskrivning av arbetsuppgifter, lön och arbetstid.

Ansökan skickas per post till: Fritidsförvaltningen, Amiralsgatan 20, 205 80 Malmö. Besked om beslut skickas sedan via post till föreningen. Om föreningen godkänns för bidrag för nyanställd görs ansökningar därefter i Rbok.

Ansök senast:

 • den 15 januari för bidrag till perioden 1 oktober–31 december
 • den 15 april för bidrag till perioden 1 januari–31 mars
 • den 15 juli för bidrag till perioden 1 april–30 juni
 • den 15 oktober för bidrag till perioden 1 juli–30 september.

Villkor efter beviljat bidrag

 • Villkoren för den anställde ska följa de lagar och avtal som gäller på arbetsmarknaden. Föreningens kollektivavtal eller hängavtal och den anställdes allmänna anställningsvillkor reglerar arbetsvillkoren för arbetsplatsen.
 • Om föreningen inte har kollektivavtal ska föreningen kunna visa handlingar som stärker att den anställde har ett likvärdigt försäkringsskydd.

Övrig information

 • Fritidsförvaltningen fattar beslut i varje enskilt fall, utan att ta hänsyn till andra bidragsgivares beslut.
 • Om föreningen har en skuld till Skatteverket eller Kronofogden så hålls bidraget inne tills skulden är betald.
 • Fritidsförvaltningens budget det aktuella året är en av de faktorer som avgör om bidrag kan godkännas.
 • Anställd inom förening får inte väljas till ledamot eller suppleant i föreningen styrelse, valberedning, till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.
 •  
 • Föreningen kan inte få ersättning för en person som är förtroendevald i föreningens styrelse.
sv