Steg 1 – Ordination av läkemedel

Endast viss hälso- och sjukvårdspersonal är behörig att förordna eller förskriva ett läkemedel. För att sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården ska få behörighet att förskriva läkemedel krävs utbildning som är definierad i SOSFS 2001:16 samt att man tjänstgör i den kommunala vården.

En läkemedelsordination ska innehålla

  • läkemedlets namn
  • läkemedelsform (beredningsform)
  • styrka
  • dosering i antal eller volym per doseringstillfälle
  • administreringssätt
  • doseringsintervall eller tidpunkt för administrering.

Doseringen ska anges som antalet tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per doseringstillfälle. Internationella enheter ska vid läkemedelsordination förkortas med E. Två läkemedelslistor förekommer, ordinationshandling utskriven från Pascal eller ordinationshandling mall Malmö Stad.

I ordinationen av läkemedel ingår följande moment