$left
$middle

Steg 5 – Uppföljning av läkemedel

Uppföljning innebär en skyldighet att följa upp att läkemedel är administrerat samt läkemedelseffekter och biverkningar.

Moment i uppföljning av läkemedel

Uppföljning av signeringslistor

Sjuksköterskan ska minst en gång per månad samla in och granska signeringslistor för läkemedel, både gällande listor för stående ordinationer och vid behovsläkemedel.

Signeringslistorna ska granskas gällande delegerad personals signering av administrering av läkemedel, så att den har skett enligt anvisningar för läkemedelshantering.

Om signering inte har skett enligt anvisning ska sjuksköterskan åtgärda, rapportera, komplettera samt följa upp en utebliven signering.

För signeringslistor i MCSS görs kontroll utifrån respektives förvaltnings rutin för MCSS.

Signeringslistorna arkiveras i patientens journal enligt rutin för skanning, gallring och arkivering av journal.

Uppföljningar av effekter och biverkningar

Sjuksköterska ska fortlöpande dokumentera effekter och bieffekter av patientens läkemedelsbehandling och återkoppla till behandlande läkare vid de tillfällen som situationen kräver.

Sjuksköterskan ska fortlöpande följa upp effekt av vidbehovs läkemedel, dokumentera samt återkoppla till behandlande läkare.

I förekommande fall ska sjuksköterskan rapportera samtliga misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Förlängning av ordination

Sjuksköterskan ansvarar för att i god tid kontakta förskrivande läkare eller läkare med samordningsansvar gällande förlängning av ordination. När läkare har kontaktats ska sjuksköterskan dokumentera detta i journalen. Även varje påminnelse ska dokumenteras.

Läkemedelsgenomgång

Det är ansvarig läkare som ansvarar för läkemedelsgenomgångar blir utförda. Sjuksköterska ska medverka vid uppföljning av läkemedelsbehandling i samarbete med läkare, apotekare, andra sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvårdspersonal.

Kontakta oss

Medicinskt ansvariga inom funktionsstöd

Medicinskt ansvariga inom hälsa, vård och omsorg

sv