$left
$middle

Steg 4 – Administrering av läkemedel

Överlämnande innebär att ett läkemedel lämnas över till en patient som själv ansvarar för att ta och administrera läkemedlet. Administrering innebär att läkemedlet tillförs patienten av personal antingen genom att patienten sväljer läkemedlet eller att det administreras på annat angivet sätt, till exempel genom injektion.

Administrering av stående ordinationer och ansvarsfördelning

Läkemedel ska i normalfallet administreras i patientens bostad. Alla undantag från detta bedömer, planerar och dokumenterar ansvarig sjuksköterska. Vid administreringen ska läkemedel kontrolleras mot läkemedelslistan och patientens identitet kontrolleras så att iordningställd dos administreras till rätt patient vid rätt tidpunkt.

Administreringen ska dokumenteras på avsedd plats på signeringslista.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan ansvarar för att

 • aktuell läkemedelslista finns hos patienten
 • upprätta signeringslista
 • kontrollera att delegerad personal signerar enligt anvisningar för läkemedelshantering
 • åtgärda, rapportera, komplettera och följa upp en utebliven signering
 • kontrollera att signaturer finns vid signaturförtydligande
 • medverka vid uppföljning av läkemedelsbehandling i samarbete med läkare, apotekare, andra sjuksköterskor och annan hälso-och sjukvårdspersonal.

Delegerad personal

Delegerad personal ansvarar för att

 • ha rena händer inför momentet
 • kontrollera patientens identitet
 • kontrollera signeringslistan så att läkemedel inte redan är administrerat
 • observera administreringstillfällen (datum och klockslag)
 • samtliga läkemedel för aktuellt tillfälle finns (dosett, dospåse, flytande läkemedel med mera)
 • antal läkemedel mot läkemedelslistan stämmer
 • administrera läkemedel till patienten och i samband med detta se till att patienten sitter upp vid administrering per os
 • patienten dricker vatten både före och efter
 • vid oklarhet alltid kontakta sjuksköterska, innan läkemedlet administreras
 • signera administreringen.

Sektionschef

Sektionschef för omvårdnadspersonal med delegerade arbetsuppgifter ansvarar för att

 • gällande författningar, riktlinjer och lokala rutiner är kända och tillämpas
 • sjuksköterskan ges förutsättning för att fortlöpande informera och handleda omvårdnadspersonalen i läkemedelshantering
 • avvikelser rapporteras, utreds, åtgärdas och återkopplas till omvårdnadspersonal tillsammans med sjuksköterskan, enligt gällande föreskrifter och rutiner
 • det finns rutin på nyckelhantering och att endast delegerad personal har tillgång till läkemedelsskåpen.

Administrering av ”vid behovsläkemedel” och ansvarsfördelning

Sjuksköterska

Sjuksköterska ansvarar för att

 • upprätta ordination vidbehovs läkemedel i patientjournalen
 • upprätta signeringslista för vid behovsläkemedel
 • en lista per läkemedel ska finnas.
 • regelbundet kontrollera att delegerad omvårdnadspersonal signerat enligt anvisning
 • följa upp frekvens och effekt av vidbehovs läkemedel, dokumentera samt återkoppla till behandlande läkare
 • dokumentera i den digitala journalen de läkemedel som får ges vid akuta situationer innan sjuksköterska kontaktas. Informera delegerad omvårdnadspersonal om vilket läkemedel som detta gäller.

Delegerad omvårdnadspersonal

Delegerad omvårdnadspersonal ansvarar för att

 • kontakta tjänstgörande sjuksköterska innan läkemedel vid behov administreras
 • följa rutin för administrering av läkemedel efter kontakt med sjuksköterska
 • kontakta sjuksköterska direkt efter att läkemedel givits vid akut situation

Sektionschef

Sektionschef för omvårdnadspersonal med delegerade arbetsuppgifter ansvarar för att

 • gällande författningar, riktlinjer och lokala rutiner är kända och tillämpas
 • sjuksköterskan ges förutsättning för att fortlöpande informera och handleda omvårdnadspersonalen i läkemedelshantering
 • avvikelser rapporteras, utreds, åtgärdas och återkopplas till omvårdnadspersonal tillsammans med sjuksköterskan, enligt gällande föreskrifter och rutiner
 • det finns rutin på nyckelhantering och att endast delegerad personal har tillgång till läkemedelsskåp.

Administrering av kontinuerlig infusion

Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontroll göras återkommande och vid varje tillfälle som ansvaret för administreringen övergår från en sjuksköterska till en annan sjuksköterska.

Den som administrerar läkemedel till en patient ska mot den dokumenterade ordinationen kontrollera

 • patientens identitet
 • läkemedelsnamn eller aktiv substans
 • läkemedelsform
 • läkemedlets styrka
 • dosering
 • administrationssätt
 • administrationstillfälle.

Kravet som föreskriften ställer måste anpassas utifrån den enskilda patientens situation. Detta innebär att sjuksköterskan tillsammans med ansvarig ordinerande läkare bedömer tidpunkten för kontroll, utifrån kännedom om patientens tillstånd samt orsak, syfte och risker med den pågående infusionen.

Läs mer om handhavandet av perifer samt central venkateter i Vårdhandboken.

Kontakta oss

Medicinskt ansvariga inom funktionsstöd

Medicinskt ansvariga inom hälsa, vård och omsorg

sv