$left
$middle

Lagar om avfall

Bestämmelser om avfallshantering finns framför allt i miljöbalken, avfallsförordningen och Malmö stads lokala riktlinjer. Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Miljöbalken om avfallshantering

Regler om avfallshantering hittar du främst i miljöbalkens kapitel 15. Företag ska enligt miljöbalken ha så lite avfall som möjligt och det mesta ska tillbaka till kretsloppet. Enligt miljöbalkens hänsynsregler (kapitel 2) ska alla som bedriver en verksamhet, eller som vidtar en åtgärd, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att:

  1. minska mängden avfall
  2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter
  3. minska de negativa effekterna av avfall
  4. återvinna avfall.

Avfallsförordningen

Avfallsförordingen innnehåller information om:

  • hur du ska ta hand om ditt avfall
  • vad som är farligt avfall och vilka egenskaper det är som gör att avfall ska klassas som just farligt
  • vad som gäller vid transport av avfall
  • olika avfallskoder som allt avfall klassas med. Avfallskoderna finns i avfallsförordningens bilaga 2.

Föreskrifter för avfallshantering

Malmö stads avfallsföreskrifter och avfallsplan är fastställd av kommunfullmäktige. Avfallsföreskrifterna gäller för både för alla verksamhetsutövare och för medborgare och hushåll i Malmö.

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att samla in och ta omhand gamla produkter.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Naturvårdsverket vägleder myndigheter och verksamhetsutövare i tillämpningen av miljöbalken.

På deras hemsida hittar du information om EU-direktiv, Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd, handböcker med mera.

Fler förordningar och lagar

På riksdagen.se kan du söka upp förordningar och lagar som finns kring avfall och återvinning.

Lokala miljöföreskrifter för Malmö

Malmö stads miljöföreskrifter reglerar till exempel upplagsplats för djurspillning, eldnings av trädgårdsavfall med mera.

Föreskrifter för avfallshantering för Malmö stad

Avfallsföreskrifter som gäller i Malmö från år 2021.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv