Kemikalier

Här hittar du flera dokument om Malmö stads strategiska kemikalierarbete.

Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022 – 2030

Handlingsplanen är ett verktyg för att minska användningen av farliga kemiska ämnen och på så sätt
minska Malmöbornas exponering för farliga kemiska ämnen, genom åtgärder där Malmö stad har rådighet.
Den 9 februari antogs handlingsplanen i kommunstyrelsen.

Vill du följa hur arbete med handlingsplanen går kan du göra det på miljöbarometern.
Här hittar du också uppföljningen som Malmö stad gör kopplat till kemikalier.

Vill du följa hur arbete med handlingsplanen går kan du göra det på miljöbarometern.
Här hittar du också uppföljningen som Malmö stad gör kopplat till kemikalier.

Malmö stad har tagit fram en vägledning för hantering och substitution av kemikalier. Syftet med vägledningen är att verksamheter ska ha en god kännedom om kemikalier och dess egenskaper samt kunna hantera dem på rätt sätt för att minska riskerna för medarbetare och miljön. Målet är att använda så få kemikalier som möjligt och att användningen av märkningspliktiga kemikalier med hög risk ska minska.

Kemikalieförteckning

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med symboler och text som informerar om faran. Det ska också stå hur du kan skydda dig och hur du hanterar produkten på ett säkert sätt. Just nu finns två olika typer av varningssymboler på kemiska produkter. Det beror på nya regler som innebär att de äldre som har orange bakgrund (så kallade farosymboler) håller på att bytas ut mot nya med vit bakgrund och en röd ram (så kallade faropiktogram).

Från och med 1 juni 2017 ska bara de nya symbolerna finnas på produkter som säljs i butik. En fördel med de nya symbolerna är att de kommer att se likadana ut i många länder runtom i världen. Tänk på att symbolerna kan se något annorlunda ut på äldre förpackningar.

Faropiktogram enligt CLP

Faropiktogram enligt CLP som gäller idag.

Kemiska produkter eller ämnen som är klassade eller märkta med faropiktogram eller orange farosymbol ska förtecknas i ett register, en så kallat kemikalieförteckning. Förteckningen ska vara lättillgänglig för berörd personal. Genom att fylla i en kemikalieförteckning uppfylls inte bara lagstiftningen utan kunskapen om kemikalier som finns i verksamheten ökar. Det ger även en överblick över hur farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön.

Det finns säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemikalier. Utgå från säkerhetsdatabladen när en kemikalieförteckning tas fram. Säkerhetsdatabladet kommer med när en produkt inhandlas för första gången. Om säkerhetsdatablad saknas kan kontakt tas med leverantör. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för alla kemiska produkter och ämnen som används eller förvaras på arbetsplatsen och som är märkta med faropiktogram eller orange farosymbol.

På denna sida finns mer information om kemikalieförteckning samt mallar och exempel:

sv