Plast

Vi behöver alla använda plast på ett mer hållbart sätt och samtidigt minska användningen av plast. Detta för att vi ska få ett fossilfritt, resurssmart och giftfritt Malmö. Här kan du läsa mer om en hållbar plastanvändning.

Vad är plast?

Plast tillverkas av små molekylära byggstenar, så kallade monomerer. Dessa binds ihop till långa kedjor, polymerer. Det finns olika sorters plast och de namnges ofta utifrån vilket ämne de är uppbyggda av. En plast som består av ämnet/byggstenen styren som bas bildar således plasten polystyren (PS).

Plastens problem

Plast kan vara problematiskt av olika anledningar.
För det första tillverkas den nästan alltid av fossil olja. För det andra innehåller plasten ofta tillsatser, varav ett flertal kan vara skadliga.
Som avfall kan plasten också bli ett problem då den kan spridas i naturen som mikroplaster.

Tillsatsämnen

För att en plast ska få en viss egenskap blandar man i tillsatskemikalier. De kan vara där för att exempelvis ge plasten sin form, stabilitet eller brandhärdighet. En del tillsatsämnen kan sedan lämna plasten under hela dess livslängd. Vissa av dem är skadliga för hälsan och miljön.

Webbutbildningar om plast

Eskilstuna Kommun har tagit fram en webbutbildning om plast. Vill du genomföra den går det bra att följa länken. Utbildningen tar cirka 20 minuter.

IKEMI har en utbildning som riktar sig mot dig som arbetar i grundskolan.

Mikroplast

Mikroplaster i vattenmiljön betraktas i dag som ett av vår tids allvarligaste miljöhot. De sprids till hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären. Mikroplaster är små plastartiklar som antingen tillverkas små eller nöts ner till mindre partiklar från större plast.

Majoriteten av plast i hav kommer från land, exempelvis från plastindustrier, kosmetika och nedskräpning. 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Se den korta introduktionsfilmen och lär dig om vad mikroplaster är, var de finns och vad de ställer till med:

Mindre mikroplast i Malmö

Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade under 2016 ett beslut om att nämnder som handlar upp och hanterar mikroplastprodukter inom sin verksamhet ska verka för en utfasning genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänligare alternativ.

Som ett led i genomförandet av kommunfullmäktiges beslut och för att ta ansvar för den miljöpåverkan som våra produkter och anläggningar, som innehåller eller kan bilda mikroplast leder till, kommer tidigare nämnda mikroplastprodukter att fasas ut. Första delmålet fram till år 2025 är att minska användningen samt begränsa utsläppen från befintliga anläggningar. Där efter är ambitionen att om möjligt helt sluta använda granulat av plast samt konstgräs till år 2030. Utfasningen förutsätter att ersättningsmaterial finns tillgängliga, att de uppfyller krav på funktion och att kostnaden är budgeterad.

Här kan du läsa Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö stads verksamheter.

Längst ner kan du lära dig hur du minskar spridningen av mikroplast.

sv