$left
$middle

Brukarundersökning 2023 – Personuppgiftsbehandling

Här hittar du information om personuppgiftsbehandling i samband med genomförandet av arbetsmarknads- och socialförvaltningens brukarundersökning. Vid genomförandet av brukarundersökningen kommer förvaltningen att behandla personuppgifterna e-postadress och/eller mobilnummer för de brukare som väljer att delta via länk med e-post eller SMS. Enligt datasskyddsförordningen har brukaren rätt att få information om hur dessa uppgifter behandlas.

Information om behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att genomföra brukarundersökningen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter i brukarundersökningarna återfinns i artikel 6.1 e GDPR: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vem kommer ta del av personuppgiften?

Personuppgiftsbiträde vid genomförandet av undersökningen är Enkätfabriken. De kommer att ta del av personuppgifterna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Enkätfabriken har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal där Enkätfabriken bland annat är skyldig att anonymisera eventuella personuppgifter i fritextsvaren och säkerställa att resultatet som presenteras för förvaltningen är fritt från personuppgifter.

Hur länge kommer personuppgifterna att lagras?

Personuppgifter som samlats in under en undersökning ska raderas senast tre månader efter att resultaten från undersökningarna har publicerats. Kontaktuppgifter till brukare (e-postadress och mobilnummer) för spridning av enkäter och påminnelser ska raderas så snart som möjligt efter att undersökningsperioden har avslutats, dock senast 14 arbetsdagar efter att undersökningen stängt.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt till registerutdrag för alla behandlingar av den enskildes personuppgifter.

Den registrerade har rätt till information om behandlingen av personuppgifter. För ytterligare information utöver det som finns här, kontakta oss på dataskyddssamordnare.asf@malmo.se.

Om uppgifter kommer överföras till tredje land

Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla personuppgifterna i Sverige.

Lämna klagomål till IMY

Om du tycker att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna ett klagomål på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter till dataskyddsombud är: dataskyddsombud@malmo.se

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv