$left
$middle

Så hanterar förskolan dina personuppgifter

För att kunna administrera din ansökan om förskole- eller familjedaghemsplats och för att kunna erbjuda en god placering, utbildning och omsorg i förskolan måste vi spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, såsom namn, adress och personnummer.

Eftersom förskoleförvaltningen har tillsynsansvar över Malmös fristående förskolor och enskilda pedagogiska omsorger hanterar vi också personuppgifter om dig och ditt barn som har barnomsorg i fristående förskola.

Detta får vi som myndighet göra som del av vår myndighetsutövning och för att uppfylla ett allmänt intresse, dvs. bedrivande av förskola.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, samlar vi även in uppgifter från Malmö stads kommuninvånarregister. Dina personuppgifter kommer att sparas tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt lag och enligt Malmö stads arkivhandbok samt förskolenämndens arkivredovisning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden och motsvarande, som hanterar personuppgifter för vår räkning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att det är förenligt med lag och vi behöver göra det för att kunna utföra vårt uppdrag (till exempel annan förvaltning och kommun, Skolverket och Skolinspektionen).

Malmö stad behandlar dina personuppgifter utifrån lagkraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Frågor och klagomål

Om du har frågor om personuppgifter, kontakta förskolenämnden som är personuppgiftsansvarig eller förskolenämndens dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig: Förskolenämnden

Tel: 040-34 97 97
Adress:
Förskoleförvaltningen i Malmö stad
Lugna gatan 82
205 80 Malmö
E-post: forskola@malmo.se

Dataskyddsombud i Malmö stad

Tel: 040-34 10 57
Adress:
Dataskyddsombud Malmö stad Stadskontoret Förvaltningsavdelningen
August Palms plats 1
205 80 Malmö
E-post: dataskyddsombud@malmo.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) arbetar för att skydda alla dina personuppgifter så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Kontaktinformation

Förskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00–17.00.
sv