$left
$middle

Vår organisation

I förskoleförvaltningen är det barnet som står i centrum. Vår organisation är byggd för att skapa en likvärdig förskola av god kvalitet för Malmös barn. Närmast barnet arbetar förskollärare, barnskötare och pedagoger.

Bilden visar en bild över förskoleförvaltningens organisation

Förskoleområde

Varje förskola ingår i ett förskoleområde som består av 2-5 förskolor. Varje område leds av en rektor som har övergripande ansvar för verksamheten.
I ledningsgruppen finns också biträdande rektor, som bland annat har medarbetaransvar, och förste förskollärare, som leder och stödjer medarbetarna i det pedagogiska arbetet.

Utbildningsområden

Förskoleområdena är i sin tur organiserade i fyra utbildningsområden. Varje utbildningsområde leds av en utbildningschef som har övergripande ansvar för ekonomi, kvalitet och resultat. De har även det övergripande ansvaret för ledning, styrning och utveckling inom området.

Stabsavdelningar

Stabsavdelningarna fungerar som stöd till utbildningsområdena och förskolorna. De har också i uppgift att ge förskolenämnden underlag för att kunna ta sitt ansvar som huvudman. I förskoleförvaltningen finns fyra centrala stabsavdelningar: avdelningen för kvalitet och utveckling, ledningsstöd och kommunikation, ekonomiavdelningen och HR-avdelningen.

Förvaltningsledning

Utbildningscheferna och avdelningscheferna utgör tillsammans förvaltningsledningen som leds av förskoledirektören.

Kontaktinformation

sv