$left
$middle

Tillsynsmyndighet

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för livsmedelskontroll och miljö- och hälsotillsyn i Malmö stad. Det är miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med att kontrollera att så att verksamheter bedrivs så att miljö och människors hälsa skyddas.

Livsmedelskontroller

  • Miljöförvaltningen ser till att butiker, restauranger och andra verksamheter som hanterar och serverar mat i Malmö följer livsmedelslagstiftningen.
  • Vår livsmedelskontroll gör planerade tillsynskontroller, registrerar och godkänner nya verksamheter, utreder livsmedelsärenden, klagomål och misstänkta matförgiftningar och allergireaktioner av mat.
  • Vi lägger mycket tid på förebyggande arbete i dialog med verksamhetsutövarna. På detta sätt hjälper vi Malmöbor och företagare att göra medvetna och hållbara val över tid och bidrar till utvecklingen av den hållbara staden.
  • malmo.se/livsmedel

Trygghet och samordnad tillsyn

Miljöförvaltningen har uppdrag att genom myndighetsgemensam tillsyn för ett rättvist och tryggt Malmö utföra tillsyn och kontroll av illegala och oregistrerade verksamheter som inte följer lagstiftningen. Målet att de ska bli del av den ordinarie tillsynen - för lika villkor i konkurrenshänseende. Tillsynen görs i verksamheter som innefattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Genom tillsynen bidrar arbetet till en hälsosammare vardag för Malmöborna och ökar den hållbara utvecklingen i Malmö. malmo.se/tryggaremalmo

Miljö- och hälsoskydd

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Inom avdelningen finns ansvaret tillsyn av avfallsfrågor, markfrågor, bekämpningsmedel, bostäder, trafik, industri, miljöfarlig verksamhet samt tillsyn av verksamheter som hanterar kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter.

Avdelningen sköter bland annat tillsyn av tillståndspliktiga bolag, idrottsanläggningar, förskolor och skolor, enskilda avlopp och hygienverksamheter som tatuerare och frisörer. Vi ansvarar för kommunens miljöberedskap och tillsynen enligt tobakslagen. Vi är pådrivande och myndighetsutövande för att åtgärda förorenad mark i Malmö och är remissinstans i utbyggnaden av staden.

  • Vi har ett uppdrag att skydda miljön och människors hälsa och främja en hållbar utveckling.
  • Det gör vi genom förebyggande tillsyn av miljön i Malmö.
  • Vi har obligatoriska tillsynsuppgifter enligt lag och är en självständig myndighet enligt grundlagen.
  • miljö- och hälsoskydd för företag och verksamheter.
sv