$left
$middle

Tryggare Malmö - samordnad tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsammans med andra myndigheter tillsynsarbete mot illegala verksamheter. Olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk är bland det som projektet Tryggare Malmö arbetar med.

Kommunens miljö- och hälsotillsyn, livsmedelstillsyn, bygglovsinspektion och tillståndsenhet arbetar tillsammans med Räddningstjänsten Syd och statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket och Tullverket med särskilda tillslag mot misstänkta illegala verksamheter.

Certifiering av thaimassagesalonger i Malmö

Thaiwise startade för tre år sedan för att framförallt stärka thailändska kvinnors kunskap om sina rättigheter och information till de som arbetar på massagesalonger. Nu kan thaimassagesalonger få en certifiering som får stöd av Malmö stad med flera.

Thaiwise har arbetat fram ett certifieringsprogram som ska ge massageverksamheter erkännande och motivation till att fortsätta driva sina företag på ett lagenligt och hållbart sätt samt att motverka tvångsarbete och människoexploatering inom massageverksamheterna. Thaiwise vill bidra till bättre arbetsmiljö, jämlika förhållanden och hållbara förutsättningar för att driva rättvisa och seriösa verksamheter med fokus på traditionell thai-massage - nuad thai. Begreppet Nuad thai är det thailändska ordet för traditionell thaimassage.
Nuad Thai erkändes som ett immateriellt kulturellt världsarv av UNESCO 2019, vilket bland annat innebär att traditionen är värd att bevara för kommande generationer.

För att kunna delta i certifieringsprogrammet behöver massagesalongerna grundläggande kunskaper i massageformen. Sedan består programmet av utbildning i samhällsorientering och en grundläggande företagsutbildning genom Nyföretagarecentrum Öresund. För att bli certifierad ska salongerna också uppfylla miljöbalkens krav på yrkesmässig hygienisk verksamhet.

När certifieringsprogrammet slutförts kan salongen bli certifierad och få ett certifikat och en dekal. Detta är ett sätt att bygga upp förtroende för massageverksamheterna för kunderna. Det ska också skapa en medvetenhet och göra det enkelt för Malmöbor och besökare att välja massagesalong.

Malmö stad har på olika sätt medverkat tillsammans med Thaiwise för att nå fram till denna certifieringsmodell som nu kallas ”Malmömodellen”. Meningen är att metoden ska kunna användas i fler städer och kommuner.

Syftet med att Malmö stad ger sitt stöd i detta är för att åstadkomma en hållbar förändring inom massageverksamheten i Malmö.

Tillsyn för att hitta olovliga boenden i Malmö

Enheten för trygghet och samordnad tillsyn (ETS) på miljöförvaltningen gör regelbundna tillsynsbesök av olovliga boenden tillsammans med Räddningstjänsten Syd och stadsbyggnadskontoret.

De myndighetsgemensamma tillsynsbesök och det arbetssätt som har utvecklats under de senaste åren har också gjort att andra myndigheter fått kunskap om vad Tryggare Malmö tittar på och vem man kan tipsa. Antal ärenden som Malmö stad har är dock inte summan av antal olovliga boenden i Malmö. Vi vet att det finns ett mörkertalet för det vi inte upptäcker eller får tips om.

Var finns olovliga boenden i Malmö?

Olovliga boenden är lokaler där det inte får finnas bostäder, vilka kan hittas i industrifastigheter, verksamhetslokaler, som till exempel restauranger, hygieniska behandlingslokaler, fordonsverkstäder med mera. De kan också finnas i till exempel i källare i hyreshus och villor.

När ett olovligt boende upptäcks samverkar staden

Om ett boende har brister enligt miljöbalken och innebär en olägenhet för människors hälsa kan miljöfövaltningen förbjuda det.

Miljöförvaltningen kan även förmedla kontakt med andra förvaltningar och myndigheter, som arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) om de boende behöver hjälp att hitta en bostad, men de boende måste själva kontakta dem.

Bakgrunden till arbetet med olovliga boenden

Malmö stad har länge känt till att olovliga boenden finns, men det behövs resurser för att kunna arbeta uppsökande. Med fler resurser och det samarbete och arbetssätt som utvecklats har Tryggare Malmö kunnat bygga vidare på arbetet med att hitta olovliga boenden.

Tryggare Malmös arbete fyller ett stort behovet eftersom de flesta som bor i ett olovligt boende inte känner till sin rätt till ett hälsosamt boende och flertalet hyresvärdar och fastighetsägare inte alltid känner till, eller väljer att inte uppfylla sitt ansvar.

Miljöbalken gäller alla, oavsett vem som äger fastigheten eller vem som bor där. Alla Malmöbor har rätt till ett hälsosamt boende som man inte riskerar att bli sjuk av.

Tillsynen kontrollerar flera verksamheter

Det som är i fokus för tillsynen inom Tryggare Malmö är bland annat oseriösa aktörer som illegala klubbar, oseriösa fastighetsägare, olovliga boenden, oregistrerade livsmedelsföretag, livsmedelsfusk, massagesalonger, läkemedelsförsäljning samt alkohol- och tobaksförsäljning.

Oregistrerade verksamheter ofta otillåtna

Det är viktigt att även bedriva tillsyn mot verksamheter som inte är registrerade och som är illegala för att uppnå hållbarhet i Malmö. Olovliga och olagliga verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna. Bristande kontroll eller bristfälliga system gör att det finns stor risk att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden och bedriver verksamheter som inte följer gällande lagstiftning. Det finns en risk att de på sikt tränger undan seriösa aktörer.

Bakgrund till Tryggare Malmö

Tryggare Malmö möjliggjordes genom utökat kommunbidrag från kommunstyrelsens anslag för trygghetsskapande åtgärder som förstärkte tillsynsarbetet från 2017. Miljöförvaltningen har sedan dess haft samordningsansvaret för samverkande myndighetstillsynen inom satsningen.

Samsyn och samarbete

Tillsynsavdelningarna kan fokusera på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av tillsynsavgifter och som har en koppling till otrygghet och osund konkurrens. Tryggare Malmö möjliggör utvecklade metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och olagliga verksamheter. Vi kan bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar samt samverka och koordinera insatser från olika myndigheter.

Att använda miljö- och hälsolagstiftningen ger tillträde till verksamheter som annars är svåra att komma åt. Ofta är brott mot dessa tecken på större problem som varje tillsynsmyndighet var och en för sig har svårt att få bort. Men samordnat blir resultatet kraftfullt.

Malmökommissionen har tagit upp det dolda Malmö och vikten av att mota bort den typen av verksamheter för att uppnå en hållbar stad.

Inom satsningen Tryggare Malmö genomför vi uppsökande myndighetsgemensam tillsyn av illegala och oregistrerade verksamheter tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden.

Tryggare Malmö har effektivt arbetssätt och utvecklar metoder för den myndighetsövergripande tillsynen. Miljöförvaltningens samordningsroll i projektet innebär att vi kallar till möten och håller i gemensamma insatser samt arbetar med hur vi på ett smart sätt kan använda gemensamma resurser för att uppnå optimal effekt på oseriösa verksamheter.

En stor del av arbetet består av att kartlägga och hitta illegala verksamheter samt att spåra produkter och verksamhetsutövare. Vi har också mycket samarbete med andra myndigheter, till exempel statliga myndigheter som Läkemedelsverket och Elsäkerhetsverket, som vi, inom deras tillsynsområden, kan överlämna tillsynsärenden till.

Årsrapporter om Tryggare Malmös arbete

2021 Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

2020 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

2019 Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB)

2018 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2017 Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Kontakt

Miljöförvaltningen
Tel: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se