$left
$middle

Tryggare Malmö - samordnad tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsammans med andra myndigheter tillsynsarbete mot illegala verksamheter. Olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk är bland det som projektet Tryggare Malmö arbetar med.

Kommunens miljö- och hälsotillsyn, livsmedelstillsyn, bygglovsinspektion och tillståndsenhet arbetar tillsammans med Räddningstjänsten Syd och statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med särskilda tillslag mot misstänkta illegala verksamheter.

Aktuellt - rapport 2022

Under 2022 har Tryggare Malmö gjort gemensamma insatser inom framför allt sju tillsynsområden: Hygieniska behandlingsverksamheter, livsmedelskontroll, olovliga boenden, samlingslokaler, varutillsyn, fordonsverkstäder och fastighetsövergripande tillsyn. Två särskilda fokus har varit att identifiera indikatorer på människohandel och människoexploatering samt välfärdsbrottslighet för att kunna tipsa vidare till berörda myndigheter.

Arbetet har under året bland annat resulterat i att vi stoppat 63,6 ton osäkra livsmedel, förbjudit 200 osäkra kosmetiska produkter, upptäckt och utrett 24 olovliga boenden samt anmält 26 fall om misstänkt människohandel, folkbokföringsbrott och välfärdsbrott.
Läs hela rapporten nedan.

Tillsynen kontrollerar flera verksamheter

Det som är i fokus för tillsynen inom Tryggare Malmö är bland annat oseriösa aktörer som illegala klubbar, oseriösa fastighetsägare, olovliga boenden, oregistrerade livsmedelsföretag, livsmedelsfusk, livsmedelstransporter, massagesalonger, läkemedelsförsäljning samt alkohol- och tobaksförsäljning.

Oregistrerade verksamheter ofta otillåtna

Det är viktigt att även bedriva tillsyn mot verksamheter som inte är registrerade och som är illegala för att uppnå hållbarhet i Malmö. Olovliga och olagliga verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna. Bristande kontroll eller bristfälliga system gör att det finns stor risk att oseriösa aktörer etablerar sig på marknaden och bedriver verksamheter som inte följer gällande lagstiftning. Det finns en risk att de på sikt tränger undan seriösa aktörer.

Bakgrund till Tryggare Malmö

Tryggare Malmö möjliggjordes genom utökat kommunbidrag från kommunstyrelsens anslag för trygghetsskapande åtgärder som förstärkte tillsynsarbetet från 2017. Miljöförvaltningen har sedan dess haft samordningsansvaret för samverkande myndighetstillsynen inom satsningen.

Samsyn och samarbete

Tillsynsavdelningarna kan fokusera på verksamheter och branscher som normalt sett inte kan finansieras av tillsynsavgifter och som har en koppling till otrygghet och osund konkurrens. Tryggare Malmö möjliggör utvecklade metoder för att på ett effektivt sätt motverka oseriösa och olagliga verksamheter. Vi kan bedriva tillsyn genom kvalitativa och fördjupade utredningar samt samverka och koordinera insatser från olika myndigheter.

Att använda miljö- och hälsolagstiftningen ger tillträde till verksamheter som annars är svåra att komma åt. Ofta är brott mot dessa tecken på större problem som varje tillsynsmyndighet var och en för sig har svårt att få bort. Men samordnat blir resultatet kraftfullt.

Malmökommissionen har tagit upp det dolda Malmö och vikten av att mota bort den typen av verksamheter för att uppnå en hållbar stad.

Inom satsningen Tryggare Malmö genomför vi uppsökande myndighetsgemensam tillsyn av illegala och oregistrerade verksamheter tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänst Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden.

Tryggare Malmö har effektivt arbetssätt och utvecklar metoder för den myndighetsövergripande tillsynen. Miljöförvaltningens samordningsroll i projektet innebär att vi kallar till möten och håller i gemensamma insatser samt arbetar med hur vi på ett smart sätt kan använda gemensamma resurser för att uppnå optimal effekt på oseriösa verksamheter.

En stor del av arbetet består av att kartlägga och hitta illegala verksamheter samt att spåra produkter och verksamhetsutövare. Vi har också mycket samarbete med andra myndigheter, till exempel statliga myndigheter som Läkemedelsverket och Elsäkerhetsverket, som vi, inom deras tillsynsområden, kan överlämna tillsynsärenden till.

Årsrapporter om Tryggare Malmös arbete

2022 Pdf, 2.5 MB.

2021 Pdf, 2.9 MB.

2020 Pdf, 4 MB.

2019 Pdf, 3.9 MB.

2018 Pdf, 2.4 MB.

Delrapport våren 2018 Pdf, 1 MB.

2017 Pdf, 2.4 MB.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Tel: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se

sv