Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Plan Fri från våld – en gemensam angelägenhet

Våld är inte bara en privat angelägenhet. Samhället har ansvar att skydda barn och vuxna utsatta för våld och förtryck. Kommunfullmäktige i Malmö har därför beslutat om planen Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022–2026.

Är du i en akut situation ring 112. Behöver du hjälp, kontakta socialtjänsten på telefon 040-34 69 00.

Genom planen vill staden trygga barn och ungas uppväxtvillkor, förebygga och förhindra våld samt säkra att de som utsätts för våld och förtryck får stöd och skydd. Planen är en del i stadens samlade trygghetsarbete men fokuserar på:

  • Våld i nära relation: Samlingsbegrepp för partnervåld, våld från föräldrar, syskon, barn eller annan närstående.
  • Barn som upplever våld: Barn som direkt utsätts för olika former av våld, samt barn som ser, hör eller på annat sätt förstår att det förekommit våld mot en närstående.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck: Exempelvis begränsningar i val av partner, umgänge och aktiviteter samt kontroll av främst flickors och kvinnors sexualitet.
  • Sexuellt våld oberoende av relation
  • Sex mot ersättning: När en person får eller ger ersättning i utbyte mot sexuella tjänster.
  • Människohandel: Både för sexuell exploatering och för andra ändamål.

Våld förekommer i alla samhällsgrupper. Flickor och kvinnor är mest utsatta och pojkar och män är överrepresenterade bland våldsutövarna. Våldet kan vara såväl psykiskt och fysiskt, sexuellt som ekonomiskt eller materiellt. Det kan också ske digitalt på nätet, i mobilen eller på andra digitala plattformar.

Rätten till stöd och skydd gäller oavsett inkomst, kön, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet och bakgrund i övrigt. Därför finns det insatser för hjälpa alla berörda. För att motverka våldet har planen ett särskilt fokus på personer som använder våld.

Staden samverkar med andra aktörer exempelvis polisen, Åklagarmyndigheten, kriminalvården, sjukvården, kvinnojourer och andra frivilliga organisationer, fastighetsägare samt privata aktörer. Är personen vuxen tas inga kontakter med andra verksamheter om inte personen själv vill det.

Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022–2026

Fri från våld – en gemensam angelägenhet 2022–2026 (kortversion)

Stöd till utsatta

sv