$left
$middle

Samverkan Malmö stad och Polisen

Med gemensamma utgångspunkter, strukturer och prioriteringar ska kommunen och polisen arbeta för en tryggare stad. Syftet är att öka Malmöbornas upplevda trygghet och minska utsatthet för brott.

folk på stortorget

Trygg och säker stad

Överenskommelsen Trygg och säker stad 2017-2022  Pdf, 246.8 kB.fastställer att Malmö stad och polisområde Malmö ska samverka inom det trygghetsskapande och förebyggande arbetet. Polisen har primärt det brottsförebyggande uppdraget, medan det trygghetsskapande arbetet är ett bredare uppdrag i samverkan med flera aktörer i samhället.

Gemensamt huvuduppdrag

Huvuduppdraget för samverkansöverenskommelsen är att skapa ett tryggt och säkert Malmö genom:

  • Förebyggande arbete
  • Samverkan i enlighet med lagstiftning i verksamheterna
  • Särskilda satsningar som hanterar både planerade och akuta situationer

Samverkansarbetet ska utföras med stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Genom analyser av bakomliggande orsaker (riskfaktorer) och med aktiviteter som förebygger eller hanterar dessa.

Arbetet ska följas upp genom de årliga trygghetsmätningarna som polisen och Malmö stad gör, tillsammans med polisens brottsstatistik.

Gemensamma aktiviteter

Datainsamling och analys

Datainsamlingen och årliga analyser ska ligga till grund för gemensamma och verksamhetsplaner, såväl för styrgruppens inriktning som nedbrutet på förvaltnings-/lokalpolisområdesnivå.

Kunskapen om orosanmälningar ska öka

Malmö stad och polisområde Malmö åtar sig att arbeta kunskapshöjande rörande barn i fara (orosanmälningar) så att socialtjänsten tidigt får kännedom om barn och ungas situation. Det är viktigt med uppföljning av kedjan från anmälan till insats/icke insats.

Riskgrupper och unga i riskzon

Malmö stad och polisområde Malmö åtar sig att analysera och föreslå effektiva åtgärder avseende riskgrupper: unga, unga i riskzon och unga kriminella. Det är fortsatt viktigt att kommun och polis gemensamt prioriterar insatser för att tidigt upptäcka barn och unga med riskbeteende, som befinner sig i riskmiljöer eller till exempel intresserar sig för kriminella och/eller våldsbejakande extremistiska rörelser eller nätverk.

Åtagandet gäller också stöd till brottsutsatta och våld i nära relation.

Bekämpa kriminella nätverk

Polisen åtar sig huvudansvaret för att bekämpa de kriminella nätverken, enligt polisens operativa inriktning (POI).

Motverka rekrytering till kriminella nätverk

Den senaste tidens utveckling i staden, där allt yngre ungdomar rekryteras till grovt kriminella gäng, ska bromsas. Malmö stad åtar sig att i samverkan med polis och andra aktörer verka för att nyrekryteringen till gängen minskar samt för att fortsätta utveckla arbetet med att underlätta avhopp. Unga Malmöbor med risk att utveckla en kriminell livsstil, och deras familjer i behov av stöd, ska få det.

Våga vittna och stöd till avhoppare

Malmö stad och polisen åtar sig att verka för att återinföra satsningen på Våga vittna. Vidare ska arbetet med att utveckla sociala insatsgrupper (SIG), arbetet med Lagen om unga lagöverträdare (LUL) och avhopparverksamheten, fortsätta.

Sluta skjut

Polisen och Malmö stad åtar sig att prova och utvärdera den särskilda satsningen Sluta skjut (The Group Violence Intervention).

Drogfri skola

Under vårterminen 2019 har polisen och Malmö stad drivit pilotprojektet Drogfri skola för att se till att Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor är trygga och drogfria platser. Satsningen sker i brottsförebyggande syfte och innebär att skolor i Malmö söks igenom av narkotikahundar. Tolv skolor har sökts igenom. Vid sju skolor har hundarna markerat eller visat intresse för narkotika men ingen narkotika har hittats.

CTC - Communities That Care

Malmö stad åtar sig att i det förebyggande uppdraget på universell preventionsnivå införa Communities that Care (CTC) i fem områden i staden (2018). Till detta arbete görs omfattande områdesprofiler utifrån lokala risk- och skyddsfaktorer kopplade till kända problemutfall (depression och ångest, ofullständig skolgång, sexuellt riskbeteende, våld, kriminalitet och missbruk).

Medborgarlöften

Som en del i det gemensamma trygghetsarbetet arbetar polisen och Malmö stad också med att öka tryggheten i de områden i Malmö där flest känner sig otrygga genom områdesspecifika Medborgarlöften.

Ordningsvakter kring Möllevången

Under 2021 och 2022 får Möllevångstorget och kvarteren runtom ordningsvakter, som anlitas av Malmö stad. Det är ytterligare ett inslag i det trygghetssapande arbetet tillsammans med Polisen och andra aktörer runt Möllevången.

BID Sofielund

Arbetet som bedrivs i Sofielundsområdet genom projektet BID Sofielund ska utvecklas och spridas till andra områden.

Tillsammans med de boende och staden och med hjälp av BID-modellen utvecklas Sofielund till en attraktiv del av Malmö, en stadsdel där alla kan känna sig trygga och stolta. BID står för Business Improvement Districts som är en modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att tillsammans satsa på och förbättra ett område. 

Fastighetsägare Sofielund bildades 2014 på initiativ av Fastighetsägarna Syd och Malmö stad. Föreningen är öppen för alla som äger fastigheter i området, både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar. 

LÄS MER

Kontakta oss

sv